Index: Danish Bible

Kolossensern 1

[1]    [2]    [3]    [4]   

1:1 Paulus, Kristi Jesu Apostel ved Guds Villie, og Broderen Timotheus.

1:2 til de hellige og troende Brødre i Kristus i Kolossæ: Nåde være med eder og Fred fra Gud vor Fader!

1:3 Vi takke Gud og vor Herres Jesu Kristi Fader altid, når vi bede for eder,

1:4 da vi have hørt om eders Tro på Kristus Jesus og den Kærlighed, som I have til alle de hellige

1:5 på Grund af det Håb, som er henlagt til eder i Himlene, om hvilket I forud have hørt i Evangeliets Sandheds Ord,

1:6 der er kommet til eder, ligesom det også er i den hele Verden, idet det bærer Frugt og vokser, ligesom det også gør iblandt eder fra den Dag, I hørte og erkendte Guds Nåde i Sandhed,

1:7 således som I have lært af Epafras, vor elskede Medtjener som er en tro Kristi Tjener for eder,

1:8 han, som også gav os eders Kærlighed i Ånden til Kende.

1:9 Derfor have også vi fra den Dag, vi hørte det, ikke ophørt at bede for eder og begære, at I måtte fyldes med Erkendelsen af hans Villie i al Visdom og åndelige Indsigt

1:10 til at vandre Herren værdigt, til alt Velbehag, idet I bære Frugt og vokse i al god Gerning ved Erkendelsen af Gud,

1:11 idet I styrkes med al Styrke efter hans Herligheds Kraft til al Udholdenhed og Tålmodighed med Glæde

1:12 og takke Faderen, som gjorde os dygtige til at have Del i de helliges Arvelod i Lyset,

1:13 han, som friede os ud af Mørkets Magt og satte os over i sin elskede Søns Rige,

1:14 i hvem vi have Forløsningen, Syndernes Forladelse,

1:15 han, som er den usynlige Guds Billede, al Skabnings førstefødte;

1:16 thi i ham bleve alle Ting skabte i Himlene og på Jorden, de synlige og de usynlige, være sig Troner eller Herredømmer eller Magter eller Myndigheder. Alle Ting ere skabte ved ham og til ham;

1:17 og han er forud for alle Ting, og alle Ting bestå ved ham.

1:18 Og han er Legemets Hoved, nemlig Menighedens, han, som er Begyndelsen, førstefødt ud af de døde, for at han skulde blive den ypperste i alle Ting;

1:19 thi det behagede Gud, at i ham skulde hele Fylden bo,

1:20 og ved ham at forlige alle Ting med sig, være sig dem på Jorden eller dem i Himlene, idet han stiftede Fred ved hans Kors's Blod.

1:21 Også eder, som fordum vare fremmedgjorte og fjendske af Sindelag i eders onde Gerninger,

1:22 har han dog nu forligt i sit Køds Legeme ved Døden for at fremstille eder hellige og ulastelige og ustraffelige for sit Åsyn,

1:23 så sandt I blive i Troen, grundfæstede og faste, uden at lade eder rokke fra Håbet i det Evangelium, som I have hørt, hvilket er blevet prædiket i al Skabningen under Himmelen, og hvis Tjener jeg Paulus er bleven.

1:24 Nu glæder jeg mig over mine Lidelser for eder, og hvad der fattes i Kristi Trængsler, udfylder jeg i mit Kød for hans Legeme, som er Menigheden,

1:25 hvis Tjener jeg er bleven efter den Guds Husholdning, som blev given mig over for eder, nemlig fuldelig at forkynde Guds Ord,

1:26 den Hemmelighed, der var skjult igennem alle Tider og Slægter, men nu er bleven åbenbaret for hans hellige,

1:27 hvem Gud vilde tilkendegive, hvilken Rigdom på Herlighed iblandt Hedningerne der ligger i denne Hemmelighed, som er Kristus i eder, Herlighedens Håb,

1:28 hvem vi forkynde, idet vi påminde hvert Menneske og lære hvert Menneske med al Visdom, for at vi kunne fremstille hvert Menneske som fuldkomment i Kristus;

1:29 hvorpå jeg også arbejder, idet jeg kæmper ifølge hans Kraft, som virker mægtigt i mig.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase