Index: Danish Bible

Romerne 16

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]   

16:1 Men jeg anbefaler eder Føbe, vor Søster, som er Tjenerinde ved Menighed i Kenkreæ,

16:2 for at I må modtage hende i Herren, som det sømmer sig de hellige, og yde hende Bistand, i hvad som helst hun måtte trænge til eder; thi også hun har været en Hjælperske for mange og for mig selv med.

16:3 Hilser Priska og Akvila, mine Medarbejdere i Kristus Jesus,

16:4 som jo for mit Liv have sat deres egen Hals i Vove, hvem ikke alene jeg takker, men også alle Hedningernes Menigheder;

16:5 og hilser Menigheden i deres Hus! Hilser Epænetus, min elskede, som er Asiens Førstegrøde for Kristus.

16:6 Hilser Maria, som har arbejdet meget for eder.

16:7 Hilser Andronikus og Junias, mine Frænder og mine medfangne, som jo ere navnkundige iblandt Apostlene og tilmed have været i Kristus før mig.

16:8 Hilser Ampliatus, min elskede i Herren!

16:9 Hilser Urbanus, vor Medarbejder i Kristus, og Stakys, min elskede!

16:10 Hilser Apelles, den prøvede i Kristus. Hilser dem, som ere af Aristobulus's Hus.

16:11 Hilser Herodion, min Frænde! Hilser dem af Narkissus's Hus, som ere i Herren.

16:12 Hilser Tryfæna og Tryfosa, som arbejde i Herren. Hilser; Persis, den elskede, som jo har arbejdet meget i Herren.

16:13 Hilser Rufus, den udvalgte i Herren, og hans og min Moder!

16:14 Hilser Asynkritus,Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas og Brødrene hos dem!

16:15 Hilser Filologus og Julia, Nereus og hans Søster og Olympas og alle de hellige hos dem!

16:16 Hilser hverandre med et helligt Kys! Alle Kristi Menigheder hilse eder!

16:17 Men jeg formaner eder, Brødre! til at give Agt på dem, som volde Splittelseme og Forargelseme tvært imod den Lære, som I have lært, og viger bort fra dem!

16:18 Thi sådanne tjene ikke vor Herre Kristus, men deres egen Bug, og ved søde Ord og skøn Tale forføre de troskyldiges Hjerter.

16:19 Eders Lydighed er jo kommen alle for Øre; derfor glæder jeg mig over eder. Men jeg vil, at I skulle være vise med Hensyn til det gode og enfoldige med Hensyn til det onde.

16:20 Men Fredens Gud skal hastelig knuse Satan under eders Fødder. Vore Herres Jesu Kristi Nåde være med eder!

16:21 Timotheus, min Medarbejder, og Lukius og Jason og Sosipater, mine Frænder, hilse eder.

16:22 Jeg,Tertius, som har nedskrevet dette Brev, hilser eder i Herren.

16:23 Kajus, min og den hele Menigheds Vært, hilser eder. Erastus, Stadens Rentemester, hilser eder, og Broderen Kvartus.

16:24 Vor Herres Jesu Kristi Nåde være med eder alle! Amen.)

16:25 Men ham, som kan styrke eder i mit Evangelium og Forkyndelsen af Jesus Kristus, i Overensstemmelse med Åbenbarelse af en Hemmelighed, som var fortiet fra evige Tider,

16:26 men nu er bragt for Dagen og ved profetiske Skrifter efter den evige Guds Befaling kundgjort for alle Hedningerne til TrosLydighed:

16:27 Den ene vise Gud ved Jesus Kristus, ham være Ære i Evigheders Evighed! Amen.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase