Index: Danish Bible

Markus 15

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]   

15:1 Og straks om Morgenen, da Ypperstepræsterne havde holdt Råd med de Ældste og de skriftkloge, hele Rådet, bandt de Jesus og førte ham bort og overgave ham til Pilatus.

15:2 Og Pilatus spurgte ham: "Er du Jødernes Konge?" Og han svarede og sagde til ham: "Du siger det."

15:3 Og Ypperstepræsterne anklagede ham meget.

15:4 Men Pilatus spurgte ham atter og sagde: "Svarer du slet intet? Se, hvor meget de anklage dig for!"

15:5 Men Jesus svarede ikke mere noget, så at Pilatus undrede sig.

15:6 Men på Højtiden plejede han at løslade dem een Fange, hvilken de forlangte.

15:7 Men der var en, som hed Barabbas, der var fangen tillige med de Oprørere, som under Oprøret havde begået Mord

15:8 Og Mængden gik op og begyndte at bede om, at han vilde gøre for dem, som han plejede.

15:9 Men Pilatus svarede dem og sagde: "Ville I, at jeg skal løslade eder Jødernes Konge?"

15:10 Thi han skønnede, at det var af Avind, at Ypperstepræsterne havde overgivet ham.

15:11 Men Ypperstepræsterne ophidsede Mængden til at bede om, at han hellere skulde løslade dem Barabbas.

15:12 Men Pilatus svarede atter og sagde til dem: "Hvad ville I da, jeg skal gøre med ham, som I kalde Jødernes Konge?"

15:13 Men de råbte atter: "Korsfæst ham!"

15:14 Men Pilatus sagde til dem: "Hvad ondt har han da gjort?" Men de råbte højlydt: "Korsfæst ham!"

15:15 Og da Pilatus vilde gøre Mængden tilpas, løslod han dem Barabbas; og Jesus lod han hudstryge og gav ham hen til at korsfæstes.

15:16 Men Stridsmændene førte ham ind i Gården, det vil sige Borgen, og de sammenkalde hele Vagtafdelingen.

15:17 Og de iføre ham en Purpurkappe og flette en Tornekrone og sætte den på ham.

15:18 Og de begyndte at hilse ham: "Hil være dig, du Jødernes Konge!"

15:19 Og de sloge ham på Hovedet med et Rør og spyttede på ham og faldt på Knæ og tilbade ham.

15:20 Og da de havde spottet ham, toge de Purpurkappen af ham og iførte ham hans egne Klæder. Og de føre ham ud for at korsfæste ham.

15:21 Og de tvinge en, som gik forbi, Simon fra Kyrene, som kom fra Marken, Aleksanders og Rufus's Fader, til af bære hans Kors.

15:22 Og de føre ham til det Sted Golgatha, det er udlagt: "Hovedskalsted"

15:23 Og de gave ham Vin at drikke med Myrra i; men han tog det ikke.

15:24 Og de korsfæste ham, og de dele hans Klæder ved at kaste Lod om dem, hvad enhver skulde tage.

15:25 Men det var den tredje Time, da de korsfæstede ham.

15:26 Og Overskriften med Beskyldningen imod ham var påskreven således: "Jødernes Konge".

15:27 Og de korsfæste to Røvere sammen med ham, en ved hans højre og en ved hans venstre Side.

15:28 Og Skriften blev opfyldt, som siger: "Og han blev regnet iblandt Overtrædere."

15:29 Og de, som gik forbi, spottede ham, idet de rystede på deres Hoveder og sagde: "Tvi dig! du som nedbryder Templet og bygger det op i tre Dage;

15:30 frels dig selv ved at stige ned af Korset!"

15:31 Ligeså spottede også Ypperstepræsterne indbyrdes tillige med de skriftkloge og sagde: "Andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse.

15:32 Kristus, Israels Konge - lad ham nu stige ned af Korset, for at vi kunne se det og, tro!" Også de, som vare korsfæstede med ham, hånede ham.

15:33 Og da den sjette Time var kommen, blev der Mørke over hele Landet indtil den niende Time.

15:34 Og ved den niende Time råbte Jesus med høj Røst og sagde: "Eloi! Eloi! Lama Sabaktani?" det er udlagt: "Min Gud! min Gud! hvorfor har du forladt mig?"

15:35 Og nogle af dem, som stode hos, sagde, da de hørte det: "Se; han kalder på Elias."

15:36 Men en løb hen og fyldte en Svamp med Eddike og stak den på et Rør og gav ham at drikke og sagde: "Holdt! lader os se, om Elias kommer for at tage ham ned."

15:37 Men Jesus råbte med høj Røst og udåndede.

15:38 Og Forhænget i Templet splittedes i to fra øverst til nederst.

15:39 Men da Høvedsmanden, som stod hos, lige over for ham, så, af han udåndede på denne Vis, sagde han: "Sandelig, dette Menneske var Guds Søn."

15:40 Men der var også Kvinder, som så til i Frastand, iblandt hvilke også vare Maria Magdalene og Maria, Jakob den Lilles og Joses's Moder, og Salome,

15:41 hvilke også fulgte ham og tjente ham, da han var i Galilæa, og mange andre Kvinder, som vare gåede op til Jerusalem med ham.

15:42 Og da det allerede var blevet Aften, (thi det var Beredelsesdag, det er Forsabbat,)

15:43 kom Josef fra Arimathæa, en anset Rådsherre, som også selv forventede Guds Rige; han tog Mod til sig og gik ind til Pilatus og bad om Jesu Legeme.

15:44 Men Pilatus forundrede sig over, at han allerede skulde være død,

15:45 og han hidkaldte Høvedsmanden og spurgte ham, om han allerede nogen Tid havde været død; og da han fik det at vide af Høvedsmanden, skænkede han Josef Liget.

15:46 Og denne købte et fint Linklæde, tog ham ned, svøbte ham i Linklædet og lagde ham i en Grav, som var udhugget i en Klippe, og han, væltede en Sten for Indgangen til Graven.

15:47 Men Maria Magdalene og Maria, Joses's Moder, så, hvor ham blev lagt.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase