Index: Danish Bible

Første Krønikebog 7

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]   

7:1 Issakas Sønner var: Tola, Pua, Jasjub og Sjimron, fire.

7:2 Tolas Sønner: Uzzi, Refaja, Jeriel, Jamaj, Jibsam og Sjemuel, Overhoveder for Tolas Fædrenehuse, dygtige Krigere. Efter deres Slægtebøger udgjorde deres Tal på Davids Tid 22.600.

7:3 Uzzis Sønner: Jizraja, Jizrajas Sønner Mikael, Obadja, Joel og Jissjija, fem, alle sammen Overhoveder.

7:4 Til dem hørte efter deres Slægtebøger, efter deres Fædrenehuse, krigsrustede Skarer, 36.000; de havde nemlig mange kvinder og Børn.

7:5 Deres Brødre, alle Issakars Slægter, var dygtige Krigere; de, som var indført i deres Slægtebog, udgjorde i alt 87.000.

7:6 Benjamins Sønner: Bela, Beker og Jediael, tre.

7:7 Belas Sønner: Ezbon, Uzzi, Uzziel Jerimot og Iri, fem, Overhoveder for Fædrenehuse, dygtige Krigere; de, som var indført i deres Slægtebog, udgjorde 22.034.

7:8 Bekers Sønner: Zemira, Joasj, Eliezer, Eljoenaj, Omri, Jeremot, Abija, Anatot og Alemet; alle disse var Bekers Sønner;

7:9 de, som var indført i deres Slægtebog efter deres Slægter, Overhovederne for Fædrenehusene, dygtige Krigere, udgjorde 20.200.

7:10 Jediaels Sønner: Bilhan; Bilhans Sønner: Je'usj, Binjamin, Ehud, Kena'ana, Zetan, Tarsjisj og Ahisjahar;

7:11 alle disse var Jediaels Sønner, Overhoveder for deres Fædrenehuse, dygtige Krigere, 17.200 øvede Krigere.

7:12 Og Sjuppim og Huppim var Irs Sønner, og Husjim var Ahers Sønner

7:13 Naftalis Sønner var: Jabaziel, Guni, Jezer og Sjallum. Bilhas Sønner:.

7:14 Manasses Sønner, som hans aramaiske Medhustru fødte: Hun fødte Makir, Gileads Fader.

7:15 Gilead ægtede en Kvinde ved Navn Ma'aka; hans Søster hed Hammoleket, og hans Broder hed Zelobad; Zelofbad havde kun Døtre.

7:16 Gileads Hustru Ma'aka fødte en Søn, som hun kaldte Peresj, medens hans Broder hed Sjeresj; hans Sønnervar Ulam og Rekem.

7:17 Ulams Sønner: Bedan. Det var Sønner af Gilead, en Søn af Makir, en Søn af Manasse.

7:18 Hans Søster Hammoleket fødte Isjhod, Abiezer og Mala.

7:19 Sjemidas Sønner: Ajan, Sjekm, Likhi og Ani'am.

7:20 Efraims Sønner: Sjutela hans Søn Bered, hans Søn Tahat, hans Søn El'ada, hans Sønahat,

7:21 hans Søn Zabad, hans Søn Sjutela - og Ezer og El'ad. Dem dræbte Mændene fra Gat, de indfødte i Landet, fordi de var draget ned for at tage deres Hjorde.

7:22 Deres Fader Efraim sørgede i lang Tid over dem, og hans Brødre kom for at trøste ham.

7:23 Så gik han ind til sin Hustru, og hun blev frugtsommelig og fødte en Søn, som han kaldte Beri'a, fordi hans Hus var i Ulykke, da det skete.

7:24 Hans Datter var Sje'era, som byggede Nedre- og Øvre-Bet-Horon og Uzzen-Sje'era.

7:25 Hans Søn var Refa, hans Søn Resjef, hans Søn Tela, hans Søn Tahan,

7:26 hans Søn Ladan, hans Søn Ammihud, hans Søn Elisjama,

7:27 hans Søn Nun, hans Søn Josua.

7:28 Deres Besiddelser og Boliger var Betel med Småbyer, mod Øst Na'aran, mod Vest Gezer med Småbyer, fremdeles Sikem med Småbyer indtil Ajja med Småbyer;

7:29 langs Manassiternes Grænse Bet-Sjean med Småbyer, Ta'anak med Småbyer, Megiddo med Småbyer og Dor med Småbyer. I dem boede Israels Søn Josefs Sønner.

7:30 A Sønner: Jimna, Jisjva, Jisjvi og Beri'a og deres Søster Sera.

7:31 Beri'as Sønner: Heber og Malkiel, som var Birzajits Fader.

7:32 Heber avlede Jaflet, Sjomer, Hotam og deres Søster Sjua.

7:33 Jaflets Sønner: Pasak, Bimhal og Asjvat; det var Jaflets Sønner.

7:34 Sjemers Sønner: Ahi, Roga, Hubba og Aram.

7:35 Hans Broder Hotams Sønner: Zofa, Jimna, Sjelesj og Amal.

7:36 Zofas Sønner: Sua, Harnefer, Sjual, Beri, Jimra,

7:37 Bezer, Hod, Sjamma, Sjilsja, Jitran og Be'era.

7:38 Jeters Sønner: Jefunne, Pispa og Ara.

7:39 Ullas Sønner: Ara, Hanniel og Rizja.

7:40 Alle disse var Asers Sønner. Overhoveder for Fædrenehusene, udsøgte dygtige Krigere, Overhoveder for Øversterne. De, der var indført i Slægtebogen som brugelige til Krigstjeneste, talte 26.000.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase