Index: Danish Bible

Josua 19

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

19:1 Det andet Lod faldt for Simeon, for Simeoniternes Stamme efter deres Slægter; og deres Arvelod kom til at ligge inde i Judæernes Arvelod.

19:2 Til deres Arvelod hørte: Be'er-sjeba, Sjema, Molada,

19:3 Hazar-Sjual, Bala, Ezem,

19:4 Eltolad, Betul, Horma,

19:5 Ziklag, Bet-Markabot, Hazar-Susa,

19:6 Bet-Lebaot og Sjaruhen; tilsammen tretten Byer med Landsbyer.

19:7 En-Rimmon, Token, Eter og Asjan; tilsammen fire Byer med Landsbyer.

19:8 Desuden alle Landsbyerne rundt om disse Byer indtil Ba'alat-Be'er, Rama i Sydlandet. Det er Simeoniternes Stammes Arvelod efter deres Slægter.

19:9 Fra Judæernes Del blev Simeoniternes Arvelod taget; thi Judæernes Del var for stor til dem; der for fik Simeoniterne Arvelod inde i deres Arvelod.

19:10 Det tredje Lod faldt for Zebuloniterne efter deres Slægter. Deres Arvelods Landemærke når til Sarid:

19:11 og deres Grænse strækker sig vestpå op til Mar'ala, berører Dabbesjet og støder til Bækken, som løber østen om Jokneam;

19:12 fra Sarid drejer den østpå, mod Solens Opgang, hen imod Kis-Idt-Tabors Område og fortsætter til Daberat og op til Jafia;

19:13 mod Øst, mod Solens Opgang, løber den derpå over til Gat-Hefer, til Et-Kazin og videre til Rimmona og bøjer om til Nea;

19:14 derfra drejer Grænsen i nordlig Retning til Hannaton og ender i Dalen ved Jifta-El.

19:15 Og den omfatter Kattat, Nabalal, Sjimron, Jid'ala og Betlehem; tilsammen tolv Byer med Lands-byer.

19:16 Det er Zebulonilernes Arvelod efter deres Slægter, nævnte Byer med Landsbyer.

19:17 For Issakar faldt det fjerde Lod, for Issakariterne efter deres Slægter;

19:18 og deres Landemærke var: Jizre'el, Kesullot, Sjunem,

19:19 Hafarajim, Sji'on, Anabarat,

19:20 Rabbit, Kisjjon, Ebez,

19:21 Remet, En-Gannim, En-Hadda og Bet-Pazzez.

19:22 Og Grænsen berører Tabor, Sja-hazim og Bet-Sjemesj og ender ved Jordan; tilsammen seksten Byer med Landsbyer.

19:23 Det er Issakariternes Stammes Område efter deres Slægter, nævnte Byer med Landsbyer.

19:24 Det femte Lod faldt for Aseriternes Stamme efter deres Slægter.

19:25 Deres Landemærke var: Helkat, Hali, Beten, Aksjaf,

19:26 Alammelek, Am'ad og Misj'al; derpå berører Grænsen Harmel mod Vest og Sjihor-Libnat,

19:27 drejer så østpå til Betbagon og berører Zebulon og Dalen ved Jifta-El mod Nord; derpå går den til Bet-Emek og Ne'iel og fortsætter nordpå til Kabul,

19:28 Abdon, Rebob, Hammon og Hana indtil den store Stad Zidon;

19:29 så drejer Grænsen mod Rama og til den befæstede By Tyrus; derpå drejer Grænsen mod Hosa og ender ved Havet; desuden Mahalab, Akzib,

19:30 Akko, Afek, Rebob; tilsammen to og tyve Byer med Landsbyer.

19:31 Det er Aseriternes Stammes Område efter deres Slægter, nævnte Byer med Landsbyer.

19:32 For Naftaliterne faldt det sjette Lod, for Naftaliterne efter deres Slægter.

19:33 Deres Landemærke går fra Helet, fra Allon-Beza'anannim og Adami-Nekeb og Jabne'el indtil Lakkum og ender ved Jordan;

19:34 så drejer Grænsen vestpå til Aznot-Tabor, fortsætter derfra til Hukkok, berører Zebulon mod Syd, Aser mod Vest og Jordan mod Øst.

19:35 Befæstede Byer er: Ziddim, Zer, Hammat, Rakkat, Kinneret,

19:36 Adama, Rama, Hazor,

19:37 Hedesj, Edre'i, En-Hazor,

19:38 Jir'on, Migdal-El, Horem, Bet-Anat og Bet-Sjemesj; tilsammen nitten Byer med Landsbyer.

19:39 Det er Naftaliternes Stammes Arvelod efter deres Slægter, nævnte Byer med Landsbyer.

19:40 For Daniternes Stamme efter deres Slægter faldt det syvende Lod.

19:41 Deres Arvelods Landemærke var: Zor'a, Esjtaol, Ir-Sjemesj,

19:42 Sja'alabbin, Ajjalon, Jitla,

19:43 Elon, Timna, Ekron,

19:44 Elteke, Gibbeton, Ba'alat,

19:45 Jehud, Bene-Berak, Gat-Rim-mon,

19:46 Me-Jar'kon og Rakkon og Egnen hen imod Jafo.

19:47 Men Daniternes Område blev dem for trangt; derfor drog Daniterne op og angreb Lesjem, indtog det og slog det med Sværdet; derpå tog de det i Besiddelse og bosatte sig der og gav Lesjem Navnet Dan efter deres Stamfader Dan.

19:48 Dette er Daniternes Stammes Arvelod efter deres Slægter, nævnte Byer med Landsbyer.

19:49 Da Israeliterne var færdige med Udskiftningen af Landet, Stykke for Stykke, gav de Josua, Nuns Søn, en Arvelod imellem sig.

19:50 Efter HERRENs Påbud gav de ham den By, han udbad sig, Timnat-Sera i Efraims Bjerge; og han befæstede Byen og bosatte sig der.

19:51 Det er de Arvelodder, som Præsten Eleazar og Josua, Nuns Søn, og Overhovederne for de israelitiske Stammers Fædrenehuse udskiftede ved Lodkastning i Silo for HERRENs Åsyn ved Åbenbaringsteltets Indgang. Således blev de færdige med Udskiftningen af Landet.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase