сигурност вечен живот
 

Има ли библейски основания за сигурността на вечния живот?Въпрос: Има ли библейски основания за сигурността на вечния живот?

Отговор:
Когато хората познаят Христос като свой Спасител, те изграждат взаимоотношения с Бога, които им гарантират сигурността на вечния живот. В Юда 24 се заявява: “А на Онзи, Който може да ви пази от препъване и да ви представи непорочни пред Своята слава с голяма радост…” Божията сила може да предпази вярващия от препъване. От Бога зависи, а не от нас, да ни представи в Своето славно присъствие. Сигурността на вечния ни живот е резултат от това, че Бог ни пази, а не защото ние успяваме да запазим собственото си спасение.

Господ Исус Христос прокламира: “А Аз им давам вечен живот; и те никога няма да загинат и никой няма да ги грабне от ръката Ми. Моят Отец, който Ми ги даде, е по-голям от всичко; и никой не може да ги грабне от ръката на Отца” (Йоан 10:28, 29). И Исус, и Отец ни държат здраво в ръката Си. Кой може да ни грабне от ръката на Отца и на Сина?

Ефесяни 4:30 ни казва, че вярващите са запечатани за “деня на изкуплението”. Ако вечният живот на вярващите не е сигурен, печатът не би могъл да бъде за деня на изкуплението, а само до деня на съгрешаването, на отстъпването, на неверието. Йоан 3:15-16 ни казва, че всеки, който повярва в Исус Христос, ще “има вечен живот”. Ако на някой му бъде обещан вечен живот, а след това му се отнеме, тогава излиза, че той никога не е бил “вечен”. Ако вечният живот на християнина не е нещо сигурно, обещанията за такъв в Библията би трябвало да бъдат смятани за неистински.

Най-силният аргумент в полза на сигурността на вечния живот е Римляни 8:38-39: “Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христос Исус, нашия Господ.” Сигурността на вечния живот се основава на Божията любов към онези, които е изкупил. Тя е извоювана от Христос, обещана е от Отец и е запечатана от Святия Дух.


Върнете се обратно на основната българска страница

Има ли библейски основания за сигурността на вечния живот?