Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


1 John 3

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]

3:1 Защото поръчката, която чухте от начало, е това: да любим един другиго;

3:2 а да не бъдем както Каин, който беше от лукавия и уби брата си. И защо го уби? Защото неговите дела бяха нечестиви, а братовите му правдиви.

3:3 Недейте се чуди братя, ако светът ви мрази.

3:4 Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото любим братята. Който не люби, остава в смърт.

3:5 Всеки, който мрази брата си е човекоубиец; и вие знаете, че в никой човекоубиец не пребъдва вечен живот.

3:6 От това познаваме любовта, че Той даде живота Си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята,

3:7 Но ако някой, който има световните блага, вижда брата си в нужда, а заключи сърцето си от него, как ще пребъдва в него любовта към Бога?

3:8 Дечица, да не любим с думи нито с език, но и с дело и в действителност.

3:9 От това ще познаем, че сме от истината, и ще уверим сърцето си пред Него

3:10 относно всичко, в което нашето сърце ни осъжда; защото Бог е по-голям от сърцето ни и знае всичко.

3:11 Възлюбени, ако нашето сърце не ни осъжда, имаме дръзновение спрямо Бога;

3:12 и каквото и да поискаме, получаваме от Него, защото пазим заповедите Му и вършим това що е угодно пред Него.

3:13 И Неговата заповед е това: да вярваме в името на Сина Му Исуса Христа, и да любим един другиго, както ни е заповядал.

3:14 И който пази неговите заповеди, пребъдва в Бога и Бог в него; и по това познаваме, че той пребъдва в нас, по Духа, който ни е дал.

3:15 Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога; защото много лъжепророци излязоха по света.

3:16 По това познавайте Божия Дух: всеки дух, който изповяда, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога;

3:17 а никой, който не изповядва Спасителя<$FГръцки: Исуса>, не е от Бога; и това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че иде и сега е вече в света.

3:18 Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги; защото по-велик е Оня, Който е с вас от онзи, който е в света.

3:19 Те са от света, за това светски говорят и светът тях слуша

3:20 Ние сме от Бога; който познава Бога, нас слуша; който не е от Бога, не ни слуша. По това разпознаваме духа на истината и духа на заблудата.

3:21 Възлюбени, да любим един другиго, защото любовта е от Бога; и всеки, който люби, роден е от Бога и познава Бога.

3:22 Който не люби, не е познал Бога; защото Бог е любов

3:23 В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света Своя еднороден Син, за да живеем чрез Него.

3:24 В това се състои любовта, не че ние сме възлюбили Бога, но че Той въблюби нас и прати Сина Си като омилостивение на греховете ни.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase