Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


2 Corinthians 4

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]

4:1 гонени сме, но не оставени; повалени сме, но не погубени.

4:2 Всякога носим на тялото си убиването на [Господа] Исуса, за да се яви на тялото ни и живота на Исуса.

4:3 Защото ние живите винаги сме предавани на смърт за Исуса, за да се яви и живота на Исуса в нашата смъртна плът.

4:4 Така щото смъртта действува в нас, а животът във вас.

4:5 А като имаме същият дух на вяра, според писаното: "Повярвах, за това и говорих", то и ние, понеже вярваме, затова и говорим;

4:6 понеже знаем, че Тоя, Който е възкресил Господа Исуса, ще възкреси и нас заедно с Исуса, и ще ни представи заедно с вас.

4:7 Защото всичко това е заради вас, тъй щото благодатта, увеличена чрез мнозината, които са я получили, да умножи благодарението, за Божията слава.

4:8 Затова ние не се обезсърдчаваме: но ако и да тлее външният наш човек, пак вътрешният всеки ден се подновява.

4:9 Защото нашата привременна лека скръб произвежда все повече и повече една вечна тежина на слава за нас,

4:10 които не гледаме на видимите, но на невидимите; защото видимите са временни, а невидимите вечни.

4:11 Защото знаем, че ако се развали земният ни дом, телесната скиния, имаме от Бога здание на небесата, дом неръкотворен, вечен.

4:12 Понеже в тоя дом и стенем като ожидаме да се облечем с нашето небесно жилище,

4:13 стига само, облечени с него, да не се намерим голи.

4:14 Защото ние, които сме в тая телесна скиния, като обременени, стенем; не че желаем да се съблечем, но да се облечем още повече, за да бъде смъртното погълнато от живота.

4:15 А Бог е, Който ни е образувал нарочно за това, и ни е дал Духа в залог на това.

4:16 И тъй, понеже винаги се одързостяваме, като знаем, че, докато сме у дома в тялото, ние сме отстранени от Господа,

4:17 (защото с вярване ходим, а не с виждане).

4:18 – понеже, казвам, се одързостяваме, то предпочитаме да сме отстранени от тялото и да бъдем у дома при Господа.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase