Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Romans 8

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]

8:1 Защото тия, които са плътски, копнеят за плътското; а тия, които са духовни, за духовното.

8:2 Понеже копнежът на плътта значи смърт; а копнежът на Духа значи живот и мир.

8:3 Защото копнежът на плътта е враждебен на Бога, понеже не са покорява на Божия закон, нито пък може;

8:4 и тия, които са плътски не могат да угодят на Бога.

8:5 Вие, обаче, не сте плътски, а духовни, ако живее във вас Божият Дух. Но ако някой няма Христовия Дух, той не е Негов.

8:6 Обаче, ако Христос е във вас, то при все, че тялото е мъртво поради греха, духът е жив поради правдата.

8:7 И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни тела чрез Духа Си, който обитава във вас.

8:8 И тъй, братя, ние имаме длъжност, обаче, не към плътта, та да живеем плътски.

8:9 Защото, ако живеете плътски, ще умрете; но ако чрез Духа умъртвите телесните действия, ще живеете.

8:10 Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове

8:11 Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, но приели сте дух на осиновение, чрез който и викаме : Авва Отче!

8:12 Така самият Дух свидетелствува заедно с нашия дух, че сме Божии чада.

8:13 И ако сме чада то сме и наследници, наследници на Бога, и сънаследници с Христа, та, ако страдаме с Него, да се и прославяме заедно с Него.

8:14 Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие към нас.

8:15 Защото създанието с усърдно очакване ожида откриването ни като Божии синове.

8:16 Понеже създанието беше подчинено на немощ ( Гръцки: Суетност ), не своеволно, но чрез Този, Който го подчини,

8:17 с надежда, че и самото създание ще се освободи от робството на тлението, и ще премине в славната свобода на Божиите чада.

8:18 Понеже знаем, че цялото създание съвокупно въздиша и се мъчи до сега.

8:19 И не то само, но и ние, които имаме Духа в начатък, и сами ние въздишаме в себе си и ожидаме осиновението си, сиреч, изкупването на нашето тяло.

8:20 Защото в тая надеждание ние се спасихме; а надежда, когато се вижда вече изпълнена, не е вече надежда; защото кой би се надявал за това, което вижда?

8:21 Но, ако се надяваме за онова, което не виждаме, тогава с търпение го чакаме.

8:22 Така също и Духът ни помага в нашата немощ: понеже не знаем да се молим както трябва; но самия Дух ходатайствува в нашите неизговорими стенания;

8:23 а тоя, който изпитва сърцата, знае какъв е умът на Духа, защото той ходатайствува за светиите по Божията воля.

8:24 Но знаем, че всичко съдействува за добро на тия, които любят Бога, които са призовани според Неговото намерение.

8:25 Защото, който предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя

8:26 а които предопредели, тях и призова; а които призова, тях и оправда, а които оправда, тях и прослави.

8:27 И тъй, какво да кажем за това? Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас?

8:28 Оня, Който не пожали Своя Син но Го предаде за всички ни, как не ще ни подари заедно с Него и всичко?

8:29 Кой ще обвини Божиите избрани? Бог ли, Който ги оправдава?

8:30 Кой е оня, който ще ги осъжда? Христос Исус ли, Който умря, а при това и биде възкресен от мъртвите, Който е от дясната страна на Бога, и Който ходатайствува за нас?

8:31 Кой ще ни отлъчи от Христовата любов? скръб ли, или утеснение, гонение или глад, голота, беда, или нож?

8:32 (защото, както е писано. "Убивани сме заради Тебе цял ден; Считани сме като овци за клане").

8:33 Не; във всичко това отиваме повече от победители чрез Този, Който ни е възлюбил.

8:34 Понеже съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашното, нито бъдещето, нито сили,

8:35 нито височина, нито дълбочина, нито кое да било друго създание ще може да ни отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса, нашия Господ.

8:36 Казвам истината в Христа, не лъжа, и съвестта ми свидетелствува с мене в Светия Дух,

8:37 че имам голяма скръб и непрестанна мъка в сърцето си.

8:38 Защото бих желал сам аз да съм анатема ( Сиреч: Отлъчен ) от Христа, заради моите братя, моите по плът роднини:

8:39 които са израилтяни, на които принадлежат осиновението на славата, заветите и даването на закона, богослужението и обещанията:


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase