Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Acts 28

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]

28:1 И когато Павел натрупа един куп храсти и го тури на огъня, една ехидна излезе от топлината и се залепи за ръката му.

28:2 А туземците, като видяха змията, как висеше от ръката му, думаха помежду си: Без съмнение тоя човек ще е убиец, който, ако и да се е избавил от морето, пак правосъдието не го остави да живее.

28:3 Но той тръсна змията в огъня и не почувствува никакво зло.

28:4 А те очакваха, че ще отече, или внезапно ще падне мъртъв; но като чакаха много време и гледаха, че не му става никакво зло, промениха мнението си и думаха, че е бог.

28:5 А около това място се намираха именията на първенеца в острова, чието име беше Поплий, който ни прие и гощава приятелски три дни.

28:6 И случи се Поплиевият баща да лежи болен от треска и дизентерия; а Павел влезе при него, и като се помоли, положи ръце на него и го изцели.

28:7 Като стана това, и другите от острова, които имаха болести, дохождаха и се изцеляваха;

28:8 които и ни показваха много почести, и , когато тръгнахме, туриха в кораба потребното за нуждите ни.

28:9 И тъй, подир три месеца отплувахме с един александрийски кораб, който беше презимувал в острова, и който имаше за знак Близнаците.

28:10 И като стигнахме в Сиракуза, преседяхме там три дни.

28:11 И оттам, като лъкатушехме, стигнахме до Ригия; и след един ден, като повея южен вятър, на втория ден дойдохме в Потиоли,

28:12 гдето намерихме братя, които ни замолиха да преседим у тях седем дни. Така дойдохме в Рим.

28:13 отгдето братята, като чули за нас, бяха дошли до Апиевото тържище и до трите кръчми да ни посрещнат; и Павел като ги видя, благодари на Бога и се ободри.

28:14 А когато влязохме в Рим, стотникът предаде запряните на войводата; а на Павла се позволи да живее отделно с войника, който го вардеше.

28:15 И подир три дни той свика по-първите от юдеите и, като се събраха каза им: Братя, без да съм сторил аз нещо против народа ни, или против бащините обичаи, пак от Eрусалим ме предадоха вързан в ръцете на римляните;

28:16 които, като ме изпитаха, щяха да ме пуснат, защото в мене нямаше нищо достойно за смърт.

28:17 Но понеже юдеите се възпротивиха на това, принудих се да се отнеса до Кесаря, а не че имах да обвиня в нещо народа си.

28:18 По тая причина, прочее, ви повиках, за да ви видя и да ви поговоря, защото заради това, за което Израил се надява, съм вързан с тая верига.

28:19 А те му казаха: Нито сме получавали ние писма от Юдея за тебе, нито е дохождал някой от братята да ни извести, или да ни каже нещо лошо за тебе.

28:20 Но желаем да чуем от тебе какво мислиш, защото ни е известно, че навсякъде говорят против това учение.

28:21 И като му определиха ден, мнозина от тях дойдоха при него там гдето живееше; и от сутринта до вечерта той им излагаше с доказателства Божието царство и ги уверяваше за Исуса и от Моисеевия закон и от пророците.

28:22 И едни повярваха това, което говореше, а други не вярваха.

28:23 И те, понеже бяха несъгласни помежду си, се разотиваха, като им рече Павел една дума: Добре е говорил Святият Дух чрез пророк Исая на бащите ви, когато е рекъл:

28:24 "Иди, кажи на тия люде: Със слушане ще чуете, но никак няма да схванете; И с очи ще видите, но никак няма да разберете.

28:25 Защото затлъстя сърцето на тия люде, И ушите им натегнаха, И очите си затвориха, Да не би да гледат с очите си, И да разберат със сърцето си, И да се обърнат та да ги изцеля"

28:26 Затуй, да знаете, че това Божие спасение се изпрати на езичниците; и те ще слушат. [29 И като рече това; юдеите си отидоха с голяма препирня помежду си]

28:27 А Павел преседя цели две години в отделна под наем къща, гдето приемаше всички, които отиваха при него,

28:28 като проповядваше Божието царство, и с пълно дръзновение поучаваше за Господа Исуса Христа без да му забранява никой.

28:29 Павел, слуга Исус Христов, призван за апостол, отделен да проповядва благовестието от Бога,

28:30 (което по-напред Той беше обещал чрез пророците Си в светите писания),

28:31 за Сина Му нашия Господ Исус Христос, Който по плът се роди от Давидовото потомство,


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase