Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Acts 9

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]

9:1 и поиска от него писма но синагогите в Дамаск, че, ако намери някой от тоя Път, мъже или жени, да ги докара вързани в Ерусалим.

9:2 О И почна веднага да проповядва по синагогите, че Исус е Божия Син.

9:3 И на отиване, като наближаваше Дамаск, внезапно блесна около него светлина от небето.

9:4 О Но братята, като разбраха това, заведоха го в Кесария и изпратиха го в Тарс.

9:5 И като падна на земята, чу глас, който му каза: Савле, Савле, защо ме гониш?

9:6 А той рече: Кой си ти, Господи? И той отговори: Аз съм Исус, когото ти гониш.

9:7 Но стани, влез в града, и ще ти се каже какво трябва да правиш.

9:8 А мъжете, които го придружаваха, стояха като вцепенени, понеже чуха гласа, а не видяха никого.

9:9 И Савел стана от земята, и когато отвори очите си, не виждаше нищо; и водеха го за ръка та го въведоха в Дамаск.

9:10 И прекара три дни без да види, и не яде нито пи.

9:11 И Господ му рече: Стани та иди на улицата, която се нарича Права, и попитай в къщата на Юда за един Тарсянин на име Савел; защото, ето, той се моли;

9:12 и е видял един човек на име Анания да влиза и да полага ръце на него за да прогледа.

9:13 Но Анания отговори: Господи, чул съм от мнозина за тоя човек, колко зло е сторил на твоите светии в Ерусалим.

9:14 И тука имал власт от първосвещениците да върже всички, които призовават твоето име.

9:15 А Господ му рече: Иди, защото той ми е съд избран да разгласява моето име пред народите и царе и пред Израиляните;

9:16 защото аз ще му покажа колко много той трябва да пострада за името ми.

9:17 И тъй, Анания отиде и влезе в къщата; и като положи ръце на него, рече: Брате Савле, Господ ме изпрати,_— същият Исус който ти се яви на пътя, по който ти идеше,_— за да прогледаш и да се изпълниш с Светия Дух.

9:18 И начаса паднаха от очите му като люспи, и той прогледа; и стана та се кръсти.

9:19 А като похапна, доби сила, и преседя няколко дни с учениците в Дамаск.

9:20 И всички, които го слушаха, се удивляваха, и казваха: Не е ли тоя, който в Ерусалим съсипвал тия, които призовавали това име, и дошъл тука за да закара такива вързани при първосвещениците?

9:21 А Савел се засилваше още повече, и преодоляваше юдеите, които живееха в Дамаск, като доказваше, че това е Христос.

9:22 И когато се минаха доста дни, юдеите се наговориха да го убият;

9:23 но техният заговор стана известен на Савла. И те даже вардеха портите деня и нощя за да го убият,

9:24 но учениците му го взеха през нощта и го свалиха през стената, като го спуснаха с кош.

9:25 И когато дойде в Ерусалим, той се стараеше да дружи с учениците; но всички се боеха от него, понеже не вярваха че е ученик.

9:26 Но Варнава го взе та то доведе при апостолите, и разказа им как бил видял Господа по пътя, и че му говорил, и как в Дамаск дързостно проповядвал в Исусовото име.

9:27 И той влизаше и излизаше с тях в Ерусалим, като дързостно проповядваше в Господнето име.

9:28 И говореше и се препираше с гръцките Юдеи. а те търсеха случай да го убият.

9:29 И тъй по цяла Юдея, Галилея и Самария църквата имаше мир и се назидаваше, и, като ходеше в страх от Господа и в утехата на Светия Дух, се умножаваше.

9:30 И Петър, като обикаляше всичките вярващи, слезе и светиите, които живееха в Лида.

9:31 И там намери един човек на име Еней, който бе пазел легло осем години, понеже беше парализиран.

9:32 И Петър му рече: Енее, Исус Христос те изцелява; стани, направи леглото си. И веднага той стана.

9:33 И всички, които живееха в Лида и в Саронското поле видяха, и се обърнаха към Господа.

9:34 А в Иопия имаше една ученица на име Тавита (което значи Сърна). Тая жена вършеше много добри дела и благодеяния.

9:35 И през тия дни тя се разболя и умря; и като я окъпаха, положиха я в една горна стая.

9:36 И понеже Лида беше близо до Иопия, учениците, като чуха, че Петър бил там, изпратиха до него двама човека да го помолят: Не се бави да дойдеш при нас.

9:37 И Петър стана и отиде с тях. И като дойде, заведоха го в горната стая; и всичките вдовици стояха около него та плачеха, и, му показваха многото ризи и дрехи, които правеше Сърна когато бе с тях.

9:38 А Петър изкара всички навън, коленичи та се помоли, и се обърна към тялото и рече: Тавито, стани. И тя отвори очите си, и като видя Петра, седна.

9:39 И той и подаде ръка и я изправи; после повика светиите и вдовиците и представи им я жива.

9:40 И това стана известно по цяла Иопия; и мнозина повярваха в Господа.

9:41 А Петър преседя дълго време в Иопия у някого си Симон.

9:42 Имаше в Кесария един човек на име Корнилий, стотник от така наречения Италийски Полк.

9:43 Той беше благочестив и боеше се от Бога с целия си дом, раздаваше много милостини на людете, и непрестанно се молеше на Бога.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase