Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Acts 8

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]

8:1 И някои благочестиви човеци погребаха Стефана и ридаха за него твърде много.

8:2 А Савел опустошаваше църквата, като влизаше във всяка къща и завличаше мъже и жени та ги предаваше в тъмница.

8:3 А тия, които бяха се разпръснали, обикаляха и разгласяваха благовестието.

8:4 Така Филип слезе в град Самария и им проповядваше Христа.

8:5 И народът единодушно внимаваше на това, което Филип им говореше, като слушаха всичко, И виждаха знаменията, които вършеше.

8:6 Защото нечистите духове, като викаха със силен глас, излизаха от мнозина, които ги имаха; и мнозина парализирани и куци бидоха изцелени;

8:7 тъй щото настана голяма радост в оня град.

8:8 А имаше от по-напред в града един човек на име Симон, който, като представяше себе си за някаква велика личност, правеше магии и очудваше населението на Самария.

8:9 На него внимаваха всички, от малък до голям, казвайки: Тоя е така наречената Велика Божия Сила.

8:10 И внимаваха на него, понеже за доста време ги беше учудвал с магиите си.

8:11 Но когато повярваха на Филипа, който благовестяваше за Божието царство и за Исус Христовото име, кръщаваха се мъже и жени.

8:12 И самият Симон повярва и, като се кръсти, постоянно придружаваше Филипа, та, като гледаше, че стават знамения и велики дела, удивяваше се.

8:13 А апостолите, които бяха в Ерусалим, като чуха, че Самария приела Божието учение, пратиха им Петра и Йоана,

8:14 които, като слязоха, помолиха се за тях за да приемат Светия Дух;

8:15 Защото той не беше слязъл още ни на един от тях; а само бяха кръстени в Исус Христовото име.

8:16 Тогава апостолите полагаха ръце на тях, и те приемаха Светия Дух.

8:17 А Симон, като видя, че с полагането на апостолските ръце, се даваше Светия Дух, предложи им пари, казвайки:

8:18 Дайте и на мене тая сила щото на когото положа ръце, да приема Светия Дух.

8:19 А Петър му рече: Парите ти с тебе заедно де погинат, защото си помислил да придобиеш Божий дар с пари.

8:20 Ти нямаш нито участие, нито дял в тая работа, защото сърцето ти не е право пред Бога.

8:21 Затуй, покай се от това твое нечестие, и моли се Господу дано ти се прости тая помисъл на сърцето ти;

8:22 понеже гледам, че си в горчива жлъчка и си вързан в неправда.

8:23 А Симон в отговор рече: молете се вие на Господа за мене, да ме не постигне нищо от онова що рекохте.

8:24 Те прочее, след като засвидетелствуваха и разгласяваха Господнето учение, върнаха се в Ерусалим, като по пътя проповядваха благовестието на много Самарийски села.

8:25 А ангел от Господа говори на Филипа, казвайки: Стани, иди към юг, по пътя, който слиза от Ерусалим през пустинята за Газа.

8:26 И той стана та отиде. И, ето, човек от Етиопия, скопец, велможа на Етиопската царица Кандакия, който беше поставен над всичкото и съкровище, и беше дошъл в Ерусалим да се поклони,

8:27 на връщане седеше в колесницата си и четеше пророка Исаия.

8:28 А Духът рече на Филипа: приближи се и придружи тая колесница.

8:29 И Филип се завтече та го чу като прочиташе пророка Исаия, и каза: Ами разбираш ли какво четеш?

8:30 А той рече: Как да разбера, ако ме не опъти някой? И помоли Филипа да се качи и да седне с него.

8:31 А мястото от писанието, което четеше, беше това: "Като овца биде заведен на клане: И както агне пред стригача си не издава глас, Така не отваря устата си;

8:32 В унижение отмени се съдбата му, А поколението му,_— Кой ще го изкаже? Защото се взе живота му от земята."

8:33 И скопецът продума та рече на Филипа: Кажи ми, моля ти се, за кого казва това пророкът,_— за себе си ли, или за някой друг?

8:34 А Филип отвори уста, и като почна от това писание, благовести му Исуса.

8:35 И като вървяха по пътя, дойдоха до една вода; и скопецът каза: Ето вода; какво ми пречи да се кръстя? (37 и Филип рече: Ако вярваш от все сърце можеш. А той в отговор каза: Вярвам, че Исус Христос е Син Божий).

8:36 Тогава заповяда да се спре колесницата; и двамата слязоха във водата, и Филип и скопецът; и кръсти го.

8:37 А когато излязоха из водата, Господния Дух грабна Филипа; и скопецът вече го не видя, защото възрадван продължи пътя си.

8:38 А Филип се намери в Азот; и, като преминаваше, проповядваше благовестието по всичките градове докле стигна в Кесария.

8:39 А Савел, като още дишаше заплашване и убийство против Господните ученици, отиде при първосвещеника

8:40 О А в Дамаск имаше един ученик на име Анания; и Господ му рече във видение; Анание! А той рече; Ето ме, Господи.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase