Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Acts 5

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]

5:1 и задържа нещо от цената, със знанието и на жена си и донесе една част и я сложи пред нозете на апостолите.

5:2 А Петър, рече: Анание, защо изпълни Сатана сърцето ти, да излъжеш Светия Дух и да задържиш от цената на нивата?

5:3 Додето стоеше непродадена не беше ли твоя? И след като се не бяха ли патите в твоя власт? Защо си намислил това нещо в сърцето си? Не си излъгал човеци, но Бога.

5:4 И Анания, като слушаше тия думи, падна и издъхна; и голям страх обзе всички, които чуха това.

5:5 И по-младите мъже станаха, обвиха го, и го изнесоха па го погребаха.

5:6 И като се минаха около три часа; влезе и жена му без да знае за станалото.

5:7 И Петър я попита: Кажи ми, за толкова ли продадохте нивата? И тя рече за толкова.

5:8 А Петър и рече: защо се съгласихте да изкусите Господния Дух? Ето нозете на тия, които погребаха мъжа ти, са на вратата, и ще изнесат и тебе.

5:9 И тя начаса падна до нозете му и издъхна; а момците като влязоха, намериха я мъртва и изнесоха я та я погребаха до мъжа й.

5:10 И голям страх обзе цялата църква и всички, които чуха това.

5:11 И чрез ръцете на апостолите ставаха много знамения и чудеса между людете, [и те всички бяха единодушни в Соломоновия Трем;

5:12 а от другите никой не смееше да се присъеднни към тях; людете обаче ги величаеха;

5:13 и още по-голямо множество повярвали в Господа мъже и жени се прибавяха],

5:14 така щото даже изнасяха болните по улиците и ги слагаха на постелки и на легла, та, като заминаваше Петър, поне сянката му да засегне някого от тях.

5:15 Събираше се още и множество от градовете около Ерусалим та носеха болни и измъчваните от нечисти духове и всички се изцеляваха.

5:16 Тогава станаха първосвещеникът и всички, които бяха с него, съставляващи Садукейската Секта, та изпълнени със завист,

5:17 туриха ръце на апостолите и положиха ги в тъмница.

5:18 Но ангел от Господа през нощта отвори вратата на тъмницата та ги изведе и рече.

5:19 Идете, застанете в храма та говорете на людете всичките думи на тоя живот.

5:20 Те, като чуха това на съмване влязоха в храма и поучаваха. А първосвещеникът дойде и ония, които бяха с него, и като свикаха синедриона и цялото старейшинство на Израиляните, пратиха в тъмницата да доведат апостолите.

5:21 Но служителите, като отидоха, не ги намериха в тъмницата; и върнаха се та известиха, казвайки:

5:22 Тъмницата намерихме заключена твърде здраво, и стражарите да стоят при вратата; но като отворихме, не намерихме никого вътре.

5:23 А Началникът на храмовата стража и първосвещениците като чуха тия думи, бяха в недоумение поради тях, та се чудеха какво ще последва от това.

5:24 Но дойде някой си та им извести: Ето, човеците, които турихте в тъмницата, стоят в храма и поучават людете.

5:25 Тогава отиде началникът със служителите и ги доведе, обаче без насилие; защото се бояха от людете, да не би да ги замерват с камъни.

5:26 И като ги доведоха, поставиха ги пред синедриона; и първосвещеникът ги попита, казвайки:

5:27 Строго ви запретихме да не поучавате в това име; но ето, напълнили сте Ерусалим с учението си, и възнамерявате да докарате върху нас кръвта на тоя човек.

5:28 А Петър и апостолите в отговор рекоха: Подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеците.

5:29 Бог на бащите ни възкреси Исуса, когото вие убихте като го повесихте на дърво.

5:30 Него Бог, възвиси до десницата си за началник и спасител, да даде покаяние на Израиля и прощение на греховете.

5:31 И ние сме свидетели [нему] за тия неща, както е и Светия дух, когото Бог даде на ония, които му се покоряват.

5:32 А те, като чуха това, късаха се от яд, и възнамеряваха да ги убият.

5:33 Но един фарисей на име Гамалиил, законоучител, почитан от всичките люде, се изправи в синедриона и заповяда да извадят вън апостолите за малко време;

5:34 и рече на събора: Израиляни, внимавайте добре какво ще направите на тия човеци.

5:35 Защото в предишни дни възстана Тевда и представяше себе си за голям човек, към когото се присъединиха около четиристотин м ъ ж е на брой, който биде убит, и всички, които му се покоряваха, се разпиляха и изчезнаха.

5:36 След него възстана Галилеянинът Юда през времето на записването, и отвлече след себе си някои от людете; и той загина, и всички, които му се покоряваха, се разпръснаха.

5:37 И сега ви казвам, Оттеглете се от тия човеци и оставете ги защото ако това намерение или това дело е от човеци, ще се повали;

5:38 но ако е от Бога, не ще можете го повали. Пазете се да не би да се намерите и богопротивници.

5:39 И те го послушаха; и, като повикаха апостолите, биха ги, и заръчаха им да не говорят в Исусово име, и ги пуснаха.

5:40 А те си отидоха от присъствието на синедриона, възрадвани задето се удостоиха да претърпят опозоряване за Исусовото име.

5:41 И ни един ден не преставаха да поучават и да благовествуват и в храма и по къщите си, че Исус е Христос.

5:42 А през тия дни, когато се умножаваха учениците, възникна ропот от гръцките юдеи против еврейските, задето във всекидневното раздаване на потребностите техните вдовици били пренебрегвани.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase