Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


John 21

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]

21:1 и пак не сте Го познали. Но Аз Го познавам; и ако река, че не Го познавам, ще бъда като вас лъжец; но Аз Го познавам и пазя словото Му.

21:2 А наближаваше юдейската пасха; и мнозина от провинцията отидоха в Ерусалим преди пасхата, за да се очистят.

21:3 Който се храни с Моята плът и пие Моята кръв, той пребъдва в Мене, и Аз в него.

21:4 Баща ви Авраам се възхищаваше, че щеше да види Моя ден; и видя го и се зарадва.

21:5 И така, те търсеха Исуса, и, стоейки в храма, разговаряха се помежду си: Как ви се вижда? няма ли да дойде на празника?

21:6 Както живият Отец Ме е пратил, и Аз живея чрез Отца, така и онзи, който се храни с Мене, ще живее чрез Мене.

21:7 Юдеите Му рекоха: Петдесет години още нямаш, и Авраама ли си видял?

21:8 А главните свещеници и фарисеите бяха издали заповед, щото, ако узнае някой къде е, да извести, за да Го уловят. ГЛАВА 12

21:9 Тоя е хлябът, който слезе от небето; онзи който се храни с тоя хляб, ще живее до века, а не както бащите ви ядоха и измряха.

21:10 Исус им рече: Истина, истина ви казвам, преди да се е родил Авраам, Аз съм.

21:11 Това рече Исус в синагогата, като поучаваше в Капернаум.

21:12 Тогава взеха камъни да хвърлят върху Му; но Исус се скри и излезе от храма, [минавайки през сред; и така си отиде]. ГЛАВА 9

21:13 И тъй, мнозина от учениците Му, като чуха това, рекоха; Тежко е това учение; кой може да го слуша?

21:14 Но Исус като знаеше в Себе Си, че учениците Му за туй негодуват, рече им: Това ли ви съблазнява?

21:15 Тогава, какво ще кажете, ако видите Човешкия Син да възлиза там, гдето е бил изпърво?

21:16 Духът е, който дава живот; плътта нищо не ползува; думите, които съм ви говорил, дух са и живот са.

21:17 Но има някои от вас, които не вярват. Защото Исус отначало знаеше кои са невярващите, и кой е тоя, който щеше да Го предаде.

21:18 И каза: Затова ви рекох, че никой не може да дойде при Мене ако не му е дадено от Отца.

21:19 Поради това мнозина от учениците Му отстъпиха, и не ходеха вече с Него.

21:20 За туй Исус рече на дванадесетте: Да не искате и вие да си отидете?

21:21 Симон Петър Му отговори: Господи, при кого да отидем? Ти имаш думи на вечен живот.

21:22 и ние вярваме и знаем, че Ти си [Христос, Син на живия Бог] Светият Божий.

21:23 Исус им отговори: Не Аз ли избрах вас дванадесет, и един от вас е дявол?

21:24 Той говореше за Юда Симонов Искариотски; защото той, един от дванадесетте, щеше да Го предаде. ГЛАВА 7

21:25 Първата повест, написах, о Теофиле, за всичко що Исус вършеше и учеше, откак почна


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase