Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


John 20

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]

20:1 Аз съм хлябът на живота.

20:2 Повярвал ли е в Него някои от първенците или от фарисеите?

20:3 Юдеите в отговор Му рекоха: Не казваме ли ние право, че си самарянин и имаш бяс?

20:4 Ако Го оставим така, всички ще повярват в Него; и римляните като дойдат ще отнемат и страната ни и народа ни.

20:5 Който Ме отхвърля, и не приема думите Ми, има кой да го съди; словото, което говорих, то ще го съди в последния ден.

20:6 Бащите ви ядоха манната в пустинята и все пак измряха.

20:7 Но това простолюдие, което не знае закона проклето е.

20:8 Исус отговори: Нямам бяс; но Аз почитам Отца Си, а вие Ме позорите.

20:9 А един от тях на име Каиафа, който беше първосвещеник през тая година, им рече: Вие нищо не знаете,

20:10 Защото Аз от Себе Си не говорих; но Отец, Който Ме прати, Той Ми даде заповед, какво да кажа и що да говоря.

20:11 Тоя е хлябът, който слиза от небето, за да яде някой от него и да не умре.

20:12 Никодим, който беше един от тях, (същият, който бе ходил при Него нощем по-рано), им казва:

20:13 Но Аз не търся слава за Себе Си; има Един, Който търси и съди.

20:14 нито вземате в съображение, че за вас е по-добре един човек да умре за людете, а не да загине целият народ.

20:15 И зная, че онова, което Той заповядва, е вечен живот. И тъй, това, което говоря, говоря го така, както Ми е казал Отец. ГЛАВА 13

20:16 Аз съм живият хляб, който е слязъл от небето. Ако яде някой от този хляб, ще живее до века; да! и хлябът, който Аз ще дам, е Моята плът [която Аз ще дам] за живота на света.

20:17 Нашият закон осъжда ли човека, ако първо не го изслуша и не разбере що върши?

20:18 Истина, истина ви казвам, ако някой опази Моето учение, няма да види смърт до века.

20:19 Това не каза от себе си, но бидейки първосвещеник през оная година, предсказа, че Исус ще умре за народа,

20:20 Тогава юдеите взеха да се препират помежду си, казвайки: Как може Този да ни даде да ядем от плътта Му?

20:21 Те в отговор му рекоха: Да не си и ти от Галилея? Изследвай и виж, че от Галилея пророк не се издига.

20:22 Юдеите Му рекоха: Сега знаем, че имаш бяс. Авраам умря, също и пророците; а Ти казваш: Ако някой опази Моето учение, няма да вкуси смърт до века.

20:23 и не само за народа, но и за да събере в едно разпръснатите Божии чада.

20:24 Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия Син, и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си.

20:25 И всеки отиде у дома си. ГЛАВА 8

20:26 Нима Ти си по-голям от баща ни Авраама, който умря? И пророците умряха. Ти на какъв се правиш?

20:27 И тъй, от онзи ден те се съветваха да Го умъртвят.

20:28 Който се храни с плътта Ми и пие кръвта Ми, има вечен живот; и Аз ще го възкреся в последния ден.

20:29 Исус отговори: Ако славя Аз Себе Си, славата Ми е нищо; Отец Ми е, Който Ме слави, за Когото вие казвате, че е ваш Бог;

20:30 Затова Исус вече не ходеше явно между юдеите, но оттам отиде в страната близо до пустинята, в един град наречен Ефраим, и там остана с учениците.

20:31 Защото моята плът е истинска храна, и Моята кръв е истинско питие.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase