Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


John 16

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]

16:1 Тогава Исус каза на повярвалите в Него юдеи: Ако пребъдете в Моето учение, наистина сте Мои ученици;

16:2 Знаем, че Бог не слуша грешници; но ако някой е благочестив и върши Божията воля, него слуша.

16:3 Юдеите пак взеха камъни за да го убият.

16:4 А юдеите, които бяха с нея в къщи и я утешаваха, като видяха, че Мария стана бързо и излезе, отидоха подире й, като мислеха че отива на гроба да плаче там.

16:5 Сега е съдба на този свят; сега князът на този свят ще бъде изхвърлен вън.

16:6 А когато излезе, Исус казва: Сега се прослави Човешкият Син, и Бог се прослави в Него;

16:7 но това става, за да познае светът, че Аз любя Отца, и че както Ми е заповядал Отец, така правя. Станете, да си отидем оттук. ГЛАВА 15

16:8 Исус им отговори: Сега ли вярвате?

16:9 А Пилат им рече: Вземете Го вие и Го съдете според вашия закон. Юдеите му рекоха: Нам не е позволено да умъртвим никого,

16:10 И понеже беше Приготовителният ден, то, за да не останат телата на кръста в съботата, (защото оная събота беше голям ден), юдеите помолиха Пилата да им се пребият пищялите, и да ги дигнат оттам.

16:11 А тия са написани за да повярвате, че Исус е Христос, Божият Син, и, като вярвате, да имате живот в Неговото име. ГЛАВА 21

16:12 На това Исус им рече: Истина, истина ви казвам, не Моисей ви даде хляб от небето; а Отец Ми ви дава истинския хляб от небето.

16:13 Фарисеите чуха, че тъй шушукал народът за Него; и главните свещеници и фарисеите пратиха служители да Го хванат.

16:14 и ще познаете истината и истината ще ви направи свободни.

16:15 А пък от века не се е чуло да е отворил някой очи на сляпороден човек.

16:16 Исус им отговори: Много добри дела ви показах от Отца; за кое от тия дела искате да Ме убиете с камъни?

16:17 И тъй, Мария, като дойде там гдето беше Исус и Го видя, падна пред нозете Му и рече Му: Господи, да беше Ти тука, нямаше да умре брат ми.

16:18 И когато бъда Аз издигнат от земята, ще привлека всички при Себе Си.

16:19 и Бог ще Го прослави в Себе Си, и скоро ще Го прослави.

16:20 Ето, настава час, даже дошъл е, да се разпръснете всеки при своите си, и Мене да оставите сам; обаче не съм сам, защото Отец е с Мене.

16:21 (за да се изпълни думата, която рече Исус, като означаваше с каква смърт щеше да умре).

16:22 Затова дойдоха войниците и пребиха пищялите на единия и на другия, които бяха разпнати с Исуса.

16:23 Защото Божият хляб е хлябът, който слиза от небето и дава живот на света.

16:24 Исус, прочее, рече: Още малко време съм с вас, и тогава ще отида при Онзи, Който Ме е пратил.

16:25 Отговориха Му: Ние сме Авраамово потомство и никога никому не сме били слуги; как казваш Ти: Ще станете свободни.

16:26 Ако не беше Този Човек от Бога, не би могъл нищо да стори.

16:27 Юдеите Му отговориха: Не за добро дело искаме да Те убием с камъни, а за богохулство, и защото Ти, бидейки човек, правиш Себе Си Бог.

16:28 Исус, като я видя, че плаче, и юдеите, които я придружаваха, че плачат, разтъжи се в духа си и се смути.

16:29 А като казваше това, Той означаваше от каква смърт щеше да умре.

16:30 Дечица, още малко съм с вас. Ще Ме търсите, и както рекох на юдеите, така и вам казвам сега гдето отивам Аз вие не можете да дойдете.

16:31 Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света имате скръб; но дерзайте Аз победих света. ГЛАВА 17

16:32 И тъй, Пилат пак влезе в преторията, повика Исуса и му каза: Ти юдейски Цар ли си?

16:33 Но когато дойдоха при Исуса и Го видяха вече умрял не Му пребиха пищялите.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase