Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


John 13

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]

13:1 Истина, истина ви казвам, ако житното зърно не падне в земята и не умре, то си остава самотно; но ако умре, дава много плод.

13:2 Затова Симон Петър му кимва и му казва: Кажи ни за кого говори.

13:3 Който Ме люби не пази думите Ми; и учението, което слушате, не е Мое, а на Отца, Който Ме е пратил.

13:4 Ако не бях сторил между тях делата, който никой друг не е сторил, грях не биха имали; но сега видяха и намразиха и Мене и Отца Ми.

13:5 До сега нищо не сте искали в Мое име; искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.

13:6 Отче, желая гдето съм Аз, да бъдат с Мене и тия, които<$FГръцки: Каквото.> си Ми дал, за да гледат Моята слава, която си Ми дал; защото си Ме възлюбил преди създанието на света.

13:7 Анна, прочее, Го прати вързан при първосвещеника Каиафа.

13:8 затова те рекоха помежду си: Да не я раздираме, а да хвърлим жребие за нея чия да бъде; за да се изпълни написаното, което казва:_– +Разделиха си дрехите Ми, И за облеклото Ми хвърлиха жребие+. Войниците, прочее, сториха това.

13:9 А Тома, един от дванадесетте наречен Близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус.

13:10 Този е ученикът, който свидетелствува за тия неща, който и написа тия неща; и знаем, че неговото свидетелство е истинно.

13:11 И като Го намериха отвъд езерото, рекоха Му: Учителю, кога си дошъл тука?

13:12 Тогава някои от ерусалимляните казаха: Не е ли Този човекът, Когото искат да убият?

13:13 Те, прочее, Му рекоха: Ти кой си? Исус им каза: Преди всичко, Аз съм именно това, което ви казвам.

13:14 А той отговори: Дали е грешник, не зная; едно зная, че бях сляп, а сега виждам.

13:15 Исус им отговори: Казах ви, и не вярвате. Делата, които върша в името на Отца Си, те свидетелствуват за Мене.

13:16 Исус - рече: Аз съм възкресението и живота; който вярва в Мене, ако и да умре, ще живее;

13:17 Който обича живота си, ще го изгуби; и който мрази живота си на този свят, ще го запази за вечен живот.

13:18 А той като се обърна така на гърдите на Исуса, каза му: Господи, кой е?

13:19 Това ви изговорих докато още пребъдвам с вас.

13:20 Но това става и да се изпълни писаното в закона им слово, +Намразиха Ме без причина+.

13:21 Това съм ви говорил с притчи. Настава час, когато няма вече да ви говоря с притчи, а ясно ще ви известя за Отца.

13:22 Отче праведни, светът не Те е познал, но Аз Те познах; и тия познаха, че Ти си Ме пратил.

13:23 А Симон Петър стоеше и се грееше; и рекоха му: Не си ли и ти от Неговите ученици? Той отрече казвайки: Не съм.

13:24 А при кръста на Исуса стояха майка Му, и сестрата на майка Му, Мария Клеопова и Мария Магдалина.

13:25 Затова другите ученици му казаха: Видяхме Господа. А той им рече: Ако не видя на ръцете Му раните от гвоздеите, и не туря ръката си в ребрата Му, няма да повярвам.

13:26 Има още и много други дела, които извърши Исус; но ако се напишеха едно по едно, струва ми се, че цял свят не щеше да побере написаните книги. [Амин].

13:27 В отговор Исус им рече: Истина, истина ви казвам, търсите Ме, не защото видяхте знамения, а защото ядохте от хлябовете и се наситихте.

13:28 Ето Той явно говори, и нищо не Му казват. Да не би първенците положително да знаят, че Този е Христос?

13:29 Много нещо имам да говоря и да съдя за вас; но Този, Който Ме е пратил, е истинен; и каквото съм чул от Него, това говоря на света.

13:30 Затова му казаха: Какво ти направи? Как ти отвори очите?

13:31 Но вие не вярвате, защото не сте от Моите овце.

13:32 и никой, който е жив и вярва в Мене, няма да умре до века. Вярваш ли това?

13:33 Ако служи някой на Мене, Мене нека последва; и дето съм Аз, там ще бъде и служителят Ми. Който служи на Мене, него ще почете Отец Ми.

13:34 Исус отговори: Той е онзи, за когото ще затопя залъка и ще му го дам. И тъй, като затопи залъка, взема и го подаде на Юда Симонова Искариотски.

13:35 А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.

13:36 А когато дойде Утешителят, когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, той ще свидетелствува за Мене.

13:37 В оня ден ще искате в Мое име; и не ви казвам, че Аз ще поискам от Отца за вас;

13:38 И явих им Твоето име, и ще явя, та любовта, с която си Ме възлюбил, да бъде в тях и Аз в тях. ГЛАВА 18


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase