Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


John 12

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]

12:1 Други казваха: Тия думи не са на човек хванат от бяс. Може ли бяс да отваря очи на слепи?

12:2 Тогава Марта рече на Исуса: Господи, да беше Ти тука, не щеше да умре брат ми.

12:3 Те, прочее, дойдоха при Филипа, който беше от Витсаида галилейска, и го помолиха, казвайки: Господине искаме да видиме Исуса.

12:4 Като рече това, Исус се развълнува в духа Си, и заяви, казвайки: Истина, истина ви казвам, че един от вас ще Ме предаде.

12:5 Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме люби; а който Ме люби ще бъде възлюбен от Отца Ми, и Аз ще го възлюбя, и ще явя Себе Си нему.

12:6 Но всичко това ще ви сторят поради Моето име, защото не познават Онзи, Който Ме е пратил.

12:7 Жена, когато ражда, е в скръб, защото е дошъл часът й; а кога роди детенцето, не помни вече тъгата си поради радостта, че се е родил човек на света.

12:8 да бъдат всички едно; както Ти Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил.

12:9 Защо питаш Мене? питай ония, които са ме слушали, какво съм им говорил; ето, те знаят що съм казвал.

12:10 А юдейските главни свещеници казаха на Пилата: Недей писа: юдейски цар, но_– Самозваният юдейски цар.

12:11 И Исус пак им рече: Мир вам! Както Отец изпрати Мене, така и Аз изпращам вас.

12:12 Него, прочее, като видя, Петър казва на Исуса, Господи, а на този какво ще стане?

12:13 На другия ден, народът, който стоеше отвъд езерото, като бе видял, че там няма друга ладийка, освен едната, и че Исус не беше влязъл с учениците Си в ладийката, но че учениците Му бяха тръгнали сами,

12:14 Моисей ви даде обрязването, (не че е от Моисея, но от бащите); и в събота обрязвате човека.

12:15 Затова юдеите казаха: Да не би да се самоубие, че казва: Гдето отивам Аз, вие не можете да дойдете?

12:16 Това казаха родителите му, защото се бояха от юдеите; понеже юдеите се бяха вече споразумели помежду си да отлъчат от синагогата онзи, който би Го изповядал, че е Христос.

12:17 И настъпи в Ерусалим празникът на освещението на храма. Беше зима;

12:18 Но и сега зная, че каквото и да поискаш от Бога, Богще Ти даде.

12:19 Филип дохожда и казва на Андрея; Андрей дохожда, и Филип, и те казват на Исуса.

12:20 Учениците се спогледваха помежду си, недоумявайки за кого говори.

12:21 Юда (не Искариотски) му казва: Господи, по коя причина ще явиш Себе Си на нас, а не на света?

12:22 Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не биха имали; сега, обаче, нямат извинение за греха си.

12:23 И вие, прочее, сега сте на скръб; но Аз пак ще ви видя, и сърцето ви ще се зарадва, и радостта ви никой няма да ви отнеме.

12:24 И славата, която Ти Ми даде, Аз я дадох на тях; за да бъдат едно, както и Ние сме едно;

12:25 Когато рече това, един от служителите, който стоеше наблизо, удари плесница на Исуса и рече: Така ли отговаряш на първосвещеника?

12:26 Пилат отговори: Каквото писах, писах.

12:27 И като рече това, духна върху тях и им каза: Приемете Светия Дух.

12:28 Исус му казва: Ако искам да остане той докле дойда, тебе що ти е? Ти върви след Мене.

12:29 (обаче други ладийки бяха дошли от Тивериада близо до мястото гдето бяха яли хляба, след като Господ бе благодарил),

12:30 Ако се обрязва човек в събота, за да се не наруши Моисеевия закон, на Мене ли се гневите за гдето изцяло оздравих човек в събота.

12:31 И рече им: Вие сте от тия, които са долу; Аз съм от ония, които са горе. Вие сте от този свят; а Аз не съм от този свят.

12:32 По тая причина родителите му, рекоха: Той е на възраст, него питайте.

12:33 и ходеше Исус в Соломоновия трем на храма.

12:34 Казва - Исус: Брат ти ще възкръсне.

12:35 А Исус в отговор им казва: Дойде часът да се прослави Човешкият Син.

12:36 А на трапезата един от учениците, когото обичаше Исус, беше се облегнал на Исусовото лоно.

12:37 Исус в отговор му рече: Ако Ме люби някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби, и Ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него.

12:38 Който мрази Мене, мрази и Отца Ми.

12:39 И в онзи ден няма да Ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам, ако поискате нещо от Отца, Той ще ви го даде в Мое име.

12:40 Аз в тях, и Ти в Мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил, и си възлюбил тях както си възлюбил и Мене.

12:41 Исус му отговори: Ако съм продумал нещо зло, покажи злото; но ако добро, защо ме биеш?

12:42 А войниците като разпнаха Исуса, взеха дрехите Му и ги разделиха на четири дяла, на всеки войник по един дял; взеха и дрехата. А дрехата не беше шита, а изтъкана цяла от горе до долу;

12:43 На които простите греховете, простени им са, на които задържите задържани са.

12:44 И така, разнесе се между братята тази дума, че този ученик нямаше да умре. Исус, обаче, не му рече, че няма да умре, но: Ако искам да остане той докле дойда, тебе що ти е?

12:45 и тъй, народът, като видя че няма там Исуса, нито учениците Му, те сами влязоха в ладийката и дойдоха в Капернаум и търсиха Исуса.

12:46 Не съдете по изглед, но съдете справедливо.

12:47 По тая причина ви рекох, че ще умрете в греховете си; защото ако не повярвате, че съм това, което казвам, в греховете си ще умрете.

12:48 И тъй, повикаха втори път човека, който беше сляп, и му рекоха: Въздай слава на Бога; ние знаем, че този човек е грешник.

12:49 Между това юдеите Го заобиколиха и Му казаха: До кога ще ни държиш в съмнение? Ако си Ти Христос, кажи ни ясно.

12:50 Казва Му Марта: Зная, че ще възкръсне с възкресението на последния ден.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase