Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


John 11

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]

11:1 Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина.

11:2 И слугинята вратарка казва на Петра: И ти ли си от учениците на Този човек? Той казва: Не съм.

11:3 И така, взеха Исуса; и Той сам носейки кръста Си излезе; и дойде на мястото наречено Лобно, което по еврейски се казва Голгота.

11:4 Казва - Исус: Не се допирай до Мене, защото още не съм се възнесъл при Отца; но иди при братята Ми и кажи им: Възнасям се при Моя Отец и вашия Отец, при Моя Бог и вашия Бог.

11:5 Казва му трети път: Симоне Ионов, Обичаш ли Ме? Петър се наскърби за гдето трети път му рече: Обичаш ли Ме? и Му рече: Господи, Ти всичко знаеш, Ти знаеш, че Те обичам. Исус му казва: Паси овцете Ми.

11:6 и езерото се вълнуваше, понеже духаше силен вятър.

11:7 Който говори от себе си търси своята си слава; а който търси славата на Онзи, Който Го е пратил, Той е истински, и в Него няма неправда.

11:8 Аз съм, Който свидетелствувам за Себе Си; и Отец, Който Ме е пратил, свидетелствува за Мене.

11:9 Но юдеите не вярваха, че той е бил сляп и прогледал, докато не повикаха родителите на прогледалия,

11:10 Никой не Ми го отнема, но Аз от Себе Си го давам. Имам право да го дам, и имам право пак да го взема. Тая заповед получих от Отца Си.

11:11 А Витания беше близо до Ерусалим, колкото петнадесет стадии;

11:12 По същата причина Го посрещна и народът, защото чуэяяя‚

11:13 Не говоря за всички вас; Аз зная кои съм избрал; но това стана, за да се сбъдне писаното: +Който яде хляба Ми, той дигна своята пета против Мене.

11:14 Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас.

11:15 Ако светът ви мрази, знайте, че Мене преди вас е намразил.

11:16 И рекоха: Какво е това, което казва: Още малко? Не знаем какво иска да каже.

11:17 Както Ти прати Мене в света, така и Аз пратих тях в света;

11:18 А слугите и служителите бяха наклали огън, защото беше студено, и стояха та се грееха; а и Петър стоеше с тях и се грееше.

11:19 гдето Го разпнаха, и с Него други двама, от едната и от другата страна, а Исуса посред.

11:20 Мария Магдалина дохожда и известява на учениците, че видяла Господа, и че Той - казал това.

11:21 Истина, истина ти казвам, когато беше по-млад, ти сам се опасваше и ходеше където си щеше; но когато остарееш ще простреш ръцете си, и друг ще те опасва, и ще те води където не щеш.

11:22 И като бяха гребали около двадесет и пет или тридесет стадии, видяха Исуса, че ходи по езерото и се приближава към ладията; и уплашиха се.

11:23 Не даде ли ви Моисей закона? но пак никой от вас не изпълнява закона. Защо искате да Ме убиете?

11:24 Тогава Му казаха; Где е Твоят Отец? Исус отговори: Нито Мене познавате, нито Отца Ми; ако познавахте Мене, бихте познавали и Отца Ми.

11:25 та ги попитаха казвайки: Тоя ли е вашият син, за когото казвате, че се е родил сляп? А сега как вижда?

11:26 Поради тия думи пак възникна раздор между юдеите.

11:27 и мнозина от юдеите бяха при Марта и Мария да ги утешават за брата им.

11:28 Затуй фарисеите рекоха помежду си: Вижте, че нищо не постигате! Ето, светът отиде след Него.

11:29 Отсега ви казвам това нещо преди да е станало, та когато стане да повярвате, че съм Аз това, което рекох.

11:30 Още малко, и светът няма вече да Ме вижда, а вие Ме виждате; понеже Аз живея и вие ще живеете.

11:31 Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето; а понеже не сте от света, но Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази.

11:32 Исус, като разбра, че желаят да Го питат, рече им: Затова ли се запитвате помежду си дето рекох: Още малко, и няма да Ме виждате; и пак малко, и ще Ме видите?

11:33 и заради тях Аз освещавам Себе Си, за да бъдат и те осветени чрез истината.

11:34 А първосвещеникът попита Исуса за учениците Му и за учението Му.

11:35 А Пилат написа и надпис, който постави над Него на кръста. А писаното бе: Исус Назарянин, юдейският цар.

11:36 А вечерта на същия ден, първия на седмицата, когато вратата на стаята, гдето бяха учениците, беше заключена поради страха от юдеите, Исус дойде, застана посред, и каза им: Мир вам!

11:37 А това рече като означаваше с каква смърт Петър щеше да прослави Бога. И като рече това казва му: Върви след Мене.

11:38 Но той им каза: Аз съм; не бойте се!

11:39 Народът отговори: Бяс имаш. Кой иска да Те убие?

11:40 Тия думи Той изговори в съкровищницата, като поучаваше в храма; и никой не Го хвана, защото часът Му не беше още дошъл.

11:41 Родителите в отговор казаха: Знаем, че този е нашият син, и че се роди сляп;

11:42 Мнозина от тях казваха: Бяс има, и луд е; защо Го слушате?

11:43 Марта, прочее, като чу, че идел Исус, отиде да Го посрещне; а Мария още седеше в къщи.

11:44 А между ония, които дойдоха на поклонение по празника, имаше и някои гърци.

11:45 Истина, истина ви казвам, който приеме онзи, когото Аз пращам, Мене приема; и който приема Мене, приема Този, Който Ме е пратил.

11:46 В оня ден ще познаете, че Аз съм в Отца Си, и вие в Мене, и Аз във вас.

11:47 Помнете думата, която ви казах, слугата не е по-горен от господаря си. Ако Мене гониха, и вас ще гонят; ако са упазили Моето учение, и вашето ще пазят.

11:48 Истина, истина ви казвам, че вие ще заплачете и ще заридаете, а светът ще се радва; вие ще скърбите, но скръбта ви ще се обърне в радост.

11:49 И не само за тях се моля, но и за ония, които биха повярвали в Мене чрез тяхното учение,

11:50 Исус му отговори: Аз говорих явно на света, винаги поучавах в синагогите и в храма, гдето всички юдеи се събират, и нищо не съм говорил скришно.

11:51 Тоя надпис прочетоха мнозина от юдеите, защото мястото гдето разпнаха Исуса беше близо до града, и написаното бе на еврейски, на латински и на гръцки.

11:52 И като рече това, показа им ръцете и ребрата Си. И зарадваха се учениците като видяха Господа.

11:53 Петър обръщайки се вижда, че иде подире му ученикът, когото обичаше Исус, този, който на вечерята се обърна на гърдите Му и каза: Господи, кой е този, който ще те предаде?

11:54 Затова бяха готови да Го вземат в ладията; и веднага ладията се намери при сушата, към която отиваха.

11:55 Исус в отговор им рече: Едно дело извърших и всички се чудите на Мене поради него.

11:56 И пак им рече Исус: Аз си отивам; и ще Ме търсите, но в греха си ще умрете. Гдето отивам Аз, вие не можете да дойдете.

11:57 а как сега вижда, не знаем; или кой му е отворил очите, не знаем; него питайте, той е на възраст, сам нека говори за себе си.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase