Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


John 8

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]

8:1 Исус отговори: Рекох ви, че съм Аз; прочее, ако Мене търсите, оставете тия да си отидат;

8:2 А Пилат, като чу тая дума още повече се уплаши.

8:3 Тогава влезе другият ученик, който пръв стигна на гроба; и видя и повярва.

8:4 А другите ученици дойдоха в ладията, (защото не бяха далеч от сушата, на около двеста лакти), и влачеха мрежата с рибата.

8:5 Тук има едно момченце, у когото се намират пет ечемичени хляба и две риби; но какво са те за толкова хора.

8:6 И като им рече това, остана си в Галилея.

8:7 А те, като чуха това разотидоха се един по един, като почнаха от по-старите и следваха до последните; и Исус остана сам, и жената, гдето си беше, насред.

8:8 Едни казваха: Той е; други казваха: Не, а прилича на него. Той каза: Аз съм.

8:9 Аз съм вратата; през Мене ако влезе някой, ще бъде спасен, и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира.

8:10 Исус отговори: Нали има дванадесет часа в деня? Ако ходи някой денем, не се препъва, защото вижда виделината на този свят.

8:11 А голямо множество от юдеите узнаха, че е там; и дойдоха, не само поради Исуса, но за да видят и Лазара, когото възкресил от мъртвите.

8:12 Симон Петър Му казва: Господи, не само нозете ми, но и ръцете и главата.

8:13 Исус му казва: Толкова време съм с вас и не познаваш ли Ме Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца; как казваш ти: Покажи ми Отца?

8:14 Както Отец възлюби Мене, така и Аз възлюбих вас; пребъдвайте в Моята любов.

8:15 за грях, защото не вярвате в Мене;

8:16 Аз за тях се моля; не се моля за света, а за тия, които си Ми дал, защото са Твои.

8:17 (за да се изпълни думата казана от Него: От тия, които си Ми дал, ни един не изгубих).

8:18 И пак влезе в преторията и каза на Исуса: Ти от къде си? А Исус не му даде отговор.

8:19 Защото още не бяха разбрали писанието, че Той трябваше да възкръсне от мъртвите.

8:20 И като излязоха на сушата, видяха жарава положена, и риба турена на нея и хляб.

8:21 Исус рече: накарайте човеците да насядат. А на това място имаше много трева; и тъй, насядаха около пет хиляди мъже на брой.

8:22 А когато братята Му бяха възлезли на празника, тогава и Той възлезе, не явно, а тайно някак си.

8:23 И когато се изправи, Исус - рече: Жено, къде са тези, [които те обвиняваха]? Никой ли не те осъди?

8:24 Затова му рекоха: Тогава как ти се отвориха очите?

8:25 Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби; Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно.

8:26 Но ако ходи някой нощем, препъва се, защото не е осветлен.

8:27 А главните свещеници се наговориха да убият и Лазара,

8:28 Исус му казва: Който се е окъпал няма нужда да омие друго освен нозете си, но е цял чист и вие сте чисти, но не всички.

8:29 Не вярваш ли, че Аз съм в Отца, и че Отец е в Мене? Думите, които Аз ви казвам, не от Себе Си ги говоря; но пребъдващият в Мене Отец върши Своите дела.

8:30 Ако пазите Моите заповеди, ще пребъдвате в любовта Ми, както и Аз упазих заповедите на Отца Си и пребъдвам в Неговата любов.

8:31 за правда, защото отивам при Отца, и няма вече да Ме виждате;

8:32 И всичко Мое е Твое, Твоето Мое, и Аз се прославям в тях.

8:33 А Симон Петър, като имаше нож, измъкна го, удари слугата на първосвещеника, и му отсече дясното ухо; а името на слугата беше Малх.

8:34 Затова Пилат Му казва: На мене ли не говориш? Не знаеш ли че имам власт да Те пусна, и имам власт да Те разпна?

8:35 И тъй, учениците се върнаха пак у тях си.

8:36 Ису&nэяяя

8:37 Исус, прочее, взе хлябовете и, като благодари, раздаде ги на седналите; така и на рибите колкото искаха.

8:38 Юдеите, прочее, Го търсеха на празника, и казваха: Къде е Онзи?

8:39 И тя отговори: Никой Господи. Исус рече: Нито Аз те осъждам; иди си, отсега не съгрешавай вече.

8:40 Той отговори: Човекът който се нарича Исус, направи кал, намаза очите ми, и рече ми: Иди на Силоам и омий се. И тъй отидох, и като се омих прогледах.

8:41 Аз съм добрият пастир; добрият пастир живота си дава за овцете.

8:42 Това изговори, и подир туй им каза: Нашият приятел Лазар заспа; но Аз отивам да го събудя.

8:43 защото поради него мнозина от юдеите отиваха към страната на Исуса и вярваха в Него.

8:44 Защото Той знаеше онзи, който щеше да Го предаде; затова и рече: Не всички сте чисти.

8:45 Вярвайте Ме, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мене; или пък вярвайте Ме поради самите дела.

8:46 Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас, и вашата радост да стане пълна.

8:47 а за съдба, защото князът на тоя свят е осъден.

8:48 Не съм вече на света, а тия са на света, и Аз ида при Тебе, Отче свети, опази в името Си тия, които си Ми дал, за да бъдат едно, както сме и Ние.

8:49 Тогава Исус рече на Петра: Тури ножа в ножницата. Чашата, която ми даде Отец, да я не пия ли?

8:50 Исус му отговори: Ти не би имал никаква власт над Мене, ако не бе ти дадено от горе; затова, по-голям грях има оня, който Ме предаде на тебе.

8:51 А Мария стоеше до гроба отвън и плачеше; и така, като плачеше надникна в гроба,

8:52 Затова Симон Петър се качи на ладията та извлече мрежата на сушата, пълна с едри риби на брой сто и петдесет и три; и при все, че бяха толкова, мрежата не се съдра.

8:53 И като се наситиха, каза на учениците Си: Съберете останалите къшеи, за да не се изгуби нищо.

8:54 И имаше за Него много глъчка между народа; едни казваха: Добър човек е; други казваха: Не е, но заблуждава народа.

8:55 Тогава Исус пак им говорй, казвайки: Аз съм светлината на света; който Ме следва няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота.

8:56 Тогава му рекоха: Где е Той? Казва: Не зная.

8:57 Който е наемник, а не овчар, и не е стопанин на овцете, вижда вълка, че иде, и, като оставя овцете, бяга; и вълкът ги разграбва и разпръсва.

8:58 Затова учениците Му рекоха: Господи, ако е заспал, ще оздравее.

8:59 На следния ден едно голямо множество, което бе дошло на празника, като чуха, че Исус идел в Ерусалим,


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase