Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


John 5

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]

5:1 А в Ерусалим, близо до овчата порта, се намира къпалня, наречена по еврейски Витесда, която има пет предверия.

5:2 В тях лежаха множество болни, слепи, куци и изсъхнали, [които чакаха да се раздвижи водата.

5:3 Защото от време на време ангел слизаше в къпалнята и размътваше водата; а който пръв влизаше след раздвижването на водата оздравяваше от каквато и болест да беше болен].

5:4 И там имаше един човек болен от тридесет и осем години.

5:5 Исус, като го видя да лежи, и узна, че от дълго време вече боледувал, каза му: Искаш ли да оздравееш?

5:6 Болният Му отговори: Господине, нямам човек да ме спусне в къпалнята, когато се раздвижи водата, но докато дойда аз, друг слиза преди мене.

5:7 Исус му казва: Стани, дигни постелката и си ходи.

5:8 И на часа човекът оздравя, дигна постелката си, и започна да ходи. А тоя ден беше събота.

5:9 Затова юдеите казаха на изцеления: Събота е, и не ти е позволено да дигнеш постелката си.

5:10 Но той им отговори: Онзи, Който ме изцели, Той ми рече: Дигни постелката си и ходи?

5:11 Попитаха го: Кой човек ти рече: Дигни постелката си и ходи?

5:12 А изцеленият не знаеше Кой е; защото Исус беше се изплъзнал оттам, тъй като имаше множество народ на това място.

5:13 По-после Исус го намери в храма и му рече: Ето, ти си здрав; не съгрешавай вече, за да те не сполети нещо по-лошо.

5:14 Човекът отиде и извести на юдеите, че Исус е, Който го изцели.

5:15 И затова юдеите гонеха Исуса, защото вършеше тия неща в събота.

5:16 А Исус им отговори: Отец Ми работи до сега, и Аз работя.

5:17 Затова юдеите искаха още повече да го убият; защото не само нарушаваше съботата, но и правеше Бога Свой Отец, и така правеше Себе Си равен на Бога.

5:18 Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, не може Синът да върши от само Себе Си нищо, освен това, което вижда да върши Отец; понеже каквото върши Той, подобно и Синът го върши.

5:19 Защото Отец люби Сина, и Му показва все що върши сам; ще Му показва и от тия по-големи работи, за да се чудите вие.

5:20 Понеже, както Отец възкресява мъртвите и ги съживява, така и Синът съживява, тия които иска.

5:21 Защото, нито Отец не съди никого, но е дал на Сина да съди всички.

5:22 за да почитат всички Сина, както почитат Отца. Който не почита Сина, не почита Отца, Който Го е пратил.

5:23 Истина, истина ви казвам, който слуша Моето учение, и вярва в Този, Който Ме е пратил, има вечен живот, и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живота.

5:24 Истина, истина ви казвам, иде час, и сега е, когато мъртвите ще чуят гласа на Божия Син, и които го чуят ще живеят.

5:25 Защото, както Отец има живот в Себе Си, също така е дал и на Сина да има живот в Себе Си;

5:26 и дал Му е власт да извършва съдба, защото е Човешкият Син.

5:27 Недейте се чуди на това; защото иде час, когато всички, които са в гробовете, ще чуят гласа Му,

5:28 и ще излязат; ония, които са вършили добро, ще възкръснат за живот, а които са вършили зло, ще възкръснат за осъждане.

5:29 Аз не мога да върша нищо от Себе Си; съдя както чуя; и съдбата Ми е справедлива, защото не искам Моята воля, но волята на Онзи, Който Ме е пратил.

5:30 Ако свидетелствувам Аз за Себе Си; свидетелството Ми не е истинно.

5:31 Друг има, Който свидетелствува за Мене; и зная, че свидетелството, което Той дава за Мене е истинно.

5:32 Вие пратихте до Иоана; и той засвидетелствува за истината.

5:33 (Обаче свидетелството, което Аз приемам, не е от човека; но казвам това за да се спасите вие).

5:34 Той беше светилото, което гореше и светеше; и вие пожелахте да се радвате за малко време на неговото светене.

5:35 Но Аз имам свидетелство по-голямо от Иоановото; защото делата, които Отец Ми е дал да извърша, самите дела, които върша, свидетелствуват за Мене, че Отец Ме е пратил.

5:36 И Отец, Който Ме е пратил, Той свидетелствува за Мене. Нито гласа сте Му чули някога, нито образа сте Му видели.

5:37 И нямате Неговото слово постоянно в себе си, защото не вярвате Този, когото Той е пратил.

5:38 Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот, и те са, които свидетелствуват за Мене,

5:39 и пак не искате да дойдете при Мене, за да имате живот.

5:40 От човеци слава не приемам;

5:41 но зная, че вие нямате в себе си любов към Бога.

5:42 Аз дойдох в името на Отца Си, и не Ме приемате; ако дойде друг в свое име, него ще приемете.

5:43 Как можете да повярвате вие, които приемате слава един от друг, а не търсите славата, която е от единия Бог.

5:44 Не мислете, че аз ще ви обвиня пред Отца; има един, който ви обвинява_– Моисей, на когото вие се облагахте.

5:45 Защото, ако вярвахте Моисея, повярвали бихте и Мене; понеже той за мене писа.

5:46 Но ако не вярвате неговите писания, как ще повярвате Моите думи?

5:47 След това Исус отиде на отвъдната страна на галилейското, тоест, тивериадското езеро<$FГръцки: Море; и навсякъде другаде в това евангелие.>.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase