Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


John 3

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]

3:1 Той дойде при Исуса нощем и Му рече: Учителю, знам, че от Бога си дошъл учител; защото никой не може да върши тия знамения, които Ти вършиш, ако Бог не е с него.

3:2 Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се роди някой отгоре<$FИли: Изново.>, не може да види Божието царство.

3:3 Никодим Му казва: Как може стар човек да се роди? може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?

3:4 Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство.

3:5 Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух.

3:6 Не се чуди, че ти рекох: трябва да се родите отгоре.

3:7 Вятърът духа гдето ще, и чуваш шума му; но не знаеш отгде иде и къде отива; така е с всеки, който се е родил от Духа.

3:8 Никодим в отговор Му рече: Как може да бъде това?

3:9 Исус в отговор му каза: Ти си Израилев учител, и не знаеш ли това?

3:10 Истина, истина ти казвам, това, което знаем, говорим, и свидетелствуваме за това, което сме видели, но не приемате свидетелството ни.

3:11 Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните?

3:12 И никой не е възлязъл на небето, освен Тоя, Който е слязъл от небето, сиреч, Човешкият Син, Който е на небето.

3:13 И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син,

3:14 та всеки, който вярва в Него [да не погине, но] да има вечен живот.

3:15 Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:

3:16 Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.

3:17 Който вярва в Него не е осъден; който не вярва е вече осъден, защото не повярвал в името на Единородния Божий Син.

3:18 И ето що е осъждането: светлината дойде на света, и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли.

3:19 Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината, и не отива към светлината, да не би да се открият делата му;

3:20 но който постъпва според истината отива към светлината, за да се явят делата му, понеже са извършени по Бога.

3:21 След това дойде Исус с учениците Си в юдейската земя; и там се бавеше с тях и кръщаваше.

3:22 Също и Иоан кръщаваше в Енон, близо до Салим, защото там имаше много вода; и людете дохождаха и се кръщаваха.

3:23 Понеже Иоан още не беше хвърлен в тъмница.

3:24 И така възникна препирня от страна на Иоановите ученици с един юдеин относно очистването.

3:25 И дойдоха при Иоана и му рекоха: Учителю, Онзи, Който беше с тебе отвъд Иордан, за Когото ти свидетелствува, ето, Той кръщава, и всички отиват при Него.

3:26 Иоан в отговор рече: Човек не може да вземе върху си нищо, ако не му е дадено от небето.

3:27 Вие сами сте ми свидетели, че рекох: Не съм аз Христос, но съм пратен пред Него.

3:28 Младоженецът е, който има невестата, а приятелят на младоженеца, който стои да го слуша, се радва твърде много поради гласа на младоженеца; и така, тая моя радост е пълна.

3:29 Той трябва да расте, а пък да се смалявам‚

3:30 Онзи, Който дохожда отгоре, е от всички по-горен; който е от земята, земен е, и земно говори. Който дохожда от небето е от всички по-горен.

3:31 Каквото е видял и чул, за Него свидетелствува; но никой не приема свидетелството Му.

3:32 Който е приел Неговото свидетелство потвърдил е с печата си, че Бог е истинен.

3:33 Защото Тоя, Когото Бог е пратил, говори Божиите думи; понеже Той не Му дава Духа с мярка.

3:34 Отец люби Сина и е предал всичко в Неговата ръка.

3:35 Който вярва в Сина има вечен живот; а който не слуша Сина, няма да види живот, но Божият гняв остава върху него.

3:36 Прочее, Когато Господ узна, че фарисеите чули, какво Исус придобивал и кръщавал повече ученици от Иоана,


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase