Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


John 1

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]

1:1 В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.

1:1 То в началото беше у Бога.

1:2 Всичко това чрез Него стана; и без Него не e станало нищо от това, което е станало.

1:3 В Него бе животът и животът бе светлина на човеците.

1:4 И светлината свети в тъмнината; а тъмнината я не схвана.

1:5 Яви се човек изпратен от Бога, на име Иоан.

1:6 Той дойде за свидетелство, да свидетелствува за светлината, за да повярват всички чрез него.

1:7 Не беше той светлината, но дойде да свидетелствуо мене беше пръв.

1:8 Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света.

1:9 Той бе в света; и светът чрез Него стана; но светът Го не позна.

1:10 У Своите Си дойде, но Своите Му Го не приеха.

1:11 А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име;

1:12 които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога.

1:13 И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.

1:14 Иоан свидетелствува за Него, и викаше казвайки: Ето Онзи за Когото рекох, Който иде подир мене, достигна да бъде пред мене, понеже спрямо мене беше пръв.

1:15 Защото ние всички приехме от Неговата пълнота, и благодат върху благодат;

1:16 понеже законът бе даден чрез Моисея, а благодатта и истината дойдоха чрез Исуса Христа.

1:17 Никой, кога да е, не е видял Бога; Единородният Син, Който е в лоното на Отца, Той Го изяви.

1:18 И ето, свидетелството, което Иоан даде, когато юдеите пратиха до него свещеници и левити от Ерусалим да го попитат: Ти кой си?

1:19 Той изповяда, и не отрече, а изповяда: Не съм аз Христос.

1:20 И попитаха го: Тогава що? Илия ли си? И каза: Не съм. Пророк ли си? И отговори: Не съм.

1:21 На това му рекоха: Кой си? за да дадем отговор на ония, които са ни пратили. Що казваш за себе си?

1:22 Той рече: Аз съм +глас на едного, който вика в пустинята; Прав правете пътя за Господа+, както рече пророк Исаия.

1:23 А изпратените бяха от фарисеите.

1:24 И попитаха го, като му рекоха: А защо кръщаваш, ако не си Христос, нито Илия, нито пророкът?

1:25 В отговор Иоан им рече: Аз кръщавам с вода. Посред вас стои Един, Когото вие не познавате,

1:26 Онзи, Който иде подир мене, [Който преден ми биде], Комуто аз не съм достоен да развържа ремика на обущата Му.

1:27 Това стана във Витавара, отвъд Йордан, дето Иоан кръщаваше.

1:28 На следния ден Иоан вижда Исуса, че иде към него, и казва: Ето Божият Агнец, Който носи греха на света!

1:29 Тоя е за Когото рекох: Подир мене иде човек, Който достигна да бъде пред мене, защото спрямо мене беше пръв.

1:30 И аз Го не познавах; но дойдох и кръщавам с вода затова, за да бъде Той изявен на Израиля.

1:31 И Иоан свидетелствува, казвайки: Видях Духът да слиза като гълъб от небето и да почива върху Него.

1:32 И аз Го не познах; но Оня, Който ме прати да кръщавам с вода Той ми рече: Онзи, над Когото видиш да слиза Духът и да почива върху Него, Той е Който кръщава със Светия Дух.

1:33 И видях и свидетелствувам, че Тоя е Божият Син.

1:34 На следния ден Иоан пак стоеше с двама от учениците си.

1:35 И като съгледа Исуса когато минаваше каза: Ето Божият Агнец!

1:36 И двамата ученика го чуха да говори така, и отидоха подир Исуса.

1:37 И като се обърна Исус и видя, че идат подире Му, каза им: Що търсите? А те Му рекоха: Равви, (което значи, Учителю), где живееш?

1:38 Казва им: Дойдете и ще видите. Дойдоха, прочее, и видяха где живее, и останаха при Него тоя ден. Беше около десетия час.

1:39 Единият от двамата, който чуха от Йоана за Него и Го последваха, беше Андрей, брат на Симона Петра.

1:40 Той първо намира своя брат Симона и му казва: Намерихме Месия (което значи Христос).

1:41 Като го заведе при Исуса, Исус се вгледа в него и рече: Ти си Симон, син Ионов; ти ще се наричаш Кифа, (което значи Петър<$FЗначи: Канара.>).

1:42 На другия ден Исус възнамери да отиде в Галилея; и намира Филипа и му казва: Дойди след Мене.

1:43 А Филип беше от Витсаида, от града на Андрея и Петра.

1:44 Филип намира Натанаила и му казва: Намерихме Онзи, за когото писа Моисей в закона и за Когото писаха пророците, Исуса, Йосифовия син, Който е от Назарет,

1:45 Натанаил му рече: От Назарет може ли да произлезе нещо добро? Филип му каза: Дойди и виж.

1:46 Исус видя Натанаила да дохожда към Него, и казва за него: Ето истински израилтянин, у когото няма лукавщина.

1:47 Натанаил Му каза: Отгде ме познаваш? Исус в отговор му рече: Преди да те повика Филип, видях те като беше под смоковницата.

1:48 Натанаил му отговори: Учителю, Ти си Божи син, Ти си Израилев цар.

1:49 Исус в отговор му каза: Понеже ти рекох видях те под смоковницата, вярваш ли? Повече от това ще видиш.

1:50 И рече му: Истина, истина ви казвам, [Отсега] ще видите небето отворено, и Божиите ангели да възлизат и слизат над Човешкия Син.

1:51 На третия ден имаше сватба в Кана галилейска и Исусовата майка беше там.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase