Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Luke 20

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]

20:1 И в един от дните, когато Той поучаваше людете в храма и проповядваше благовестието, надойдоха главните свещеници и книжниците със старейшините и Му рекоха:

20:2 О И във време на беритбата прати един слуга при земеделците, за да му дадат от плода на лозето; но земеделците го биха и отпратиха го празен.

20:3 Кажи ни с каква власт правиш това? Или, кой е онзи, който Ти е дал тази власт.

20:4 И в отговор им рече: Ще ви задам и Аз един въпрос, и отговорете Ми:

20:5 Иоановото кръщение от небето ли беше, или от човеците?

20:6 А те разискваха помежду си, думайки: Ако речем: От небето, ще каже: Защо го не повярвахте?

20:7 Но ако речем: От човеците, всичките люде ще ни убият с камъни, защото са убедени, че Иоан беше пророк.

20:8 И отговориха, че не знаят от къде беше.

20:9 Тогава Исус им рече: Нито Аз ви казвам с каква власт правя това.

20:10 И почна да говори на людете тая притча: Един човек насади лозе, даде го под наем на земеделци, и отиде в чужбина за дълго време.

20:11 И изпрати друг слуга; а те и него биха, срамно го оскърбиха, и го отпратиха празен.

20:12 Изпрати и трети; но те и него нараниха и изхвърлиха.

20:13 Тогава стопанинът на лозето рече: Що да сторя? Ще изпратя любезния си син; може него да почетат.

20:14 Но земеделците, като го видяха, разискваха по между си, като думаха: Това е наследникът; нека го убием, за да стане наследството наше.

20:15 Изхвърлиха го вън от лозето и го убиха. И тъй, какво ще им стори стопанинът на лозето?

20:16 Ще дойде и ще погуби тия земеделци, и ще даде лозето на други. А като чуха това рекоха: Дано не бъде!

20:17 А тоя ги погледна и рече: Тогава що значи това, което е писано: "Камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла"?

20:18 Всеки, който падне върху този камък, ще се смаже, а върху когото падне, ще го пръсне.

20:19 И в същия час книжниците и главните свещеници се стараеха да турят ръце на Него, защото разбраха, че Той каза тая притча против тях, но се бояха от народа.

20:20 И като Го наблюдаваха, пратиха издебници, които се преструваха, че са праведни, за да уловят някоя Негова дума, тъй щото да Го предадат на началството и на властта на управителя.

20:21 И те Го попитаха, казвайки: Учителю, знаем, че право говориш и учиш, и у Тебе няма лицеприятие, но учиш Божия път според истината;

20:22 право ли е за нас да даваме данък на Кесаря, или не?

20:23 А Той разбра лукавството им, и рече им:

20:24 Покажете ми един динарий. Чий образ и надпис има? И [в отговор] казаха: Кесарев.

20:25 А Той рече: Тогава отдавайте Кесаревото на Кесаря, а Божието на Бога.

20:26 И не можаха да уловят нещо в думата пред народа; и, зачудени на отговора Му, млъкнаха.

20:27 Тогава се приближиха някои от садукеите, които твърдят, че няма възкресение, и Го попитаха, казвайки:

20:28 Учителю, Моисей ни е писал: "Ако умре на някого брат му, който е женен, но е бездетен, брат му да вземе жената и да въздигне потомък на брата си".

20:29 А имаше седмина братя; и първия взе жена и умря бездетен.

20:30 И вторият и третият я взеха;

20:31 така също и седмината я взеха и умряха без да оставят деца.

20:32 А после умря и жената.

20:33 И тъй, във възкресението, на кого от тях ще бъде жена? Защото и седмината я имаха за жена.

20:34 А Исус им рече: Човеците на този свят се женят и се омъжват;

20:35 а ония, които се удостоят да достигнат онзи свят и възкресението от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват.

20:36 И не могат вече да умрат, понеже са равни на ангелите; и, като участници на възкресението, са чада на Бога.

20:37 А че мъртвите биват възкресени, това и Моисей показа в мястото, дето писа за къпината, когато нарече Господа "Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов".

20:38 Но Той не е Бог на мъртвите, а на живите; защото за Него всички са живи.

20:39 А някои от книжниците в отговор рекоха: Учителю, Ти добре каза.

20:40 Защото не смееха вече за нищо да Го попитат.

20:41 И рече им: Как казват, че Христос е Давидов син?

20:42 Защото сам Давид казва в книгата на псалмите:_— Рече Господ на моя Господ: Седи отдясно Ми,

20:43 докле положа враговете Ти за Твое подножие.

20:44 И тъй, Давид Го нарича Господ, тогава как е негов син?

20:45 И когато слушаха всичките люде, Той рече на учениците Си:

20:46 Пазете се от книжниците, които обичат да ходят пременени, и обичат поздрави по пазарите, първите столове в синагогите, и първите места по угощенията;

20:47 които изпояждат домовете на вдовиците, и за показ принасят дълги молитви. Те ще получат по-голямо осъждане.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase