Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Mark 15

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]

15:1 И на сутринта главните свещеници със старейшините и книжниците и целият синедрион, незабавно се съвещаха и като вързаха Исуса, заведоха Го и Го предадоха на Пилата.

15:2 И Пилат Го попита: Ти Юдейският цар ли си? А Той му отговори и рече: Ти казваш.

15:3 И главните свещеници Го обвиняваха в много неща.

15:4 А Пилат пак Го попита, казвайки: Нищо ли не отговаряш? Виж за колко неща Те обвиняват!

15:5 О Имаше още и жени, които гледаха отдалеч, между които бяха и Мария Магдалина, и Мария майката на малкия Яков и на Иосия, и Саломия;

15:6 Но Исус нищо вече не отговори, така щото Пилат се чудеше.

15:7 А на всеки празник той им пущаше по един затворник, когото биха поискали.

15:8 А в онова време имаше някой си на име Варава, затворен заедно с ония бунтовници, които във време на бунта бяха извършили убийство.

15:9 И народът се изкачи и почна да иска от Пилата да им направи, каквото имаше обичай да прави.

15:10 А Пилат в отговор им рече: Искате ли да ви пусна Юдейския цар?

15:11 (понеже видя, че главните свещеници от завист бяха Го предали).

15:12 Но главните свещеници подбудиха народа да искат по-добре да им пусне Варава.

15:13 Пилат пак в отговор им рече: Тогава какво да направя с Този, Когото наричате Юдейски цар?

15:14 А те пак изкрещяха: Разпни Го!

15:15 А Пилат им каза: Че какво зло е сторил? Но те много закрещяха: Разпни го!

15:16 Тогава Пилат, като искаше да угоди на народа, пусна им Варава, а Исуса би и Го предаде на разпятие.

15:17 И войниците Го заведоха вътре в двора, тоест, в преторията, и свикаха цялата дружина.

15:18 И облякоха Му морава мантия, сплетоха и венец от тръни, та го положиха на главата Му.

15:19 и почнаха да Го поздравяват със: Здравей, царю Юдейски!

15:20 И удряха Го по главата с тръст, заплюваха Го, и коленичейки, кланяха Му се.

15:21 И след като Му се поругаха, съблякоха Му моравата мантия и Го облякоха в Неговите дрехи и Го изведоха вън да Го разпнат.

15:22 И накараха да носи кръста Му някой си Симон киринеец, баща на Александра и Руфа, който минаваше на връщане от нива.

15:23 И завеждат Исуса на мястото Голгота, което значи лобно място.

15:24 И подаваха Му вино смесено със смирна, но Той не прие.

15:25 И като Го разпъват, разделят си дрехите Му, и хвърлят жребие за тях, кой какво да вземе.

15:26 А беше третият час, когато Го разпнаха.

15:27 А надписът на обвинението Му бе написан така: Юдейският Цар.

15:28 И с Него разпнаха двама разбойници, един отдясно Му и един отляво Му.

15:29 [И се изпълни писанието, което казва: "И с беззаконните се числи"].

15:30 И минаващите оттам Го хулеха, като клатеха глави и казваха: Уха! Ти, който разоряваш храма, и за три дни го пак съграждаш,

15:31 спаси Себе Си и слез от кръста.

15:32 Подобно и главните свещеници с книжниците Го ругаеха помежду си, като казваха: Други е избавил, а пък Себе Си не може да избави!

15:33 Христос Израилевият цар, нека слезе сега от кръста, за да видим и да повярваме. И разпнатите с Него Го ругаеха.

15:34 А на шестия час, настана тъмнина по цялата земя, трая до деветия час.

15:35 И на деветия час Исус извика със силен глас: "Елои, Елои, Лама Савахтани?" което значи: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?

15:36 И някои от стоящите там, като чуха казаха: Ето вика Илия.

15:37 И един се завтече, натопи гъба в оцет, надяна я на тръст, и Му даде да пие, като казваше: Оставете! Да видим дали ще дойде Илия да Го снеме.

15:38 А Исус, като издаде силен глас, издъхна.

15:39 И завесата на храма се раздра на две, отгоре до долу.

15:40 А стотникът, който стоеше срещу Него, като видя, че така [извика и] издъхна, рече: Наистина тоя човек беше Син Божи.

15:41 които, когато беше в Галилея, вървяха подир Исуса и Му служеха; имаше и много други жени, които бяха възлезли с Него в Ерусалим.

15:42 И когато вече се свечери, то, понеже беше приготвителен ден, сиреч, срещу събота,

15:43 дойде Йосиф от Ариматея, един почтен съветник, който и сам ожидаше Божието царство, и осмели се да влезе при Пилата и да поиска Исусовото тяло.

15:44 А Пилат се почуди дали е вече умрял, и, като повика стотника, попита го дали е от дълго време мъртъв.

15:45 И като се научи от стотника, отстъпи тялото на Йосифа.

15:46 И той купи плащаница, и като го сне, обви го в плащаницата, и положи го в гроб, който бе изсечен в скала, и привали камък върху гробната врата.

15:47 А Мария Магдалина и Мария Иосиевата майка гледаха где го полагаха.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase