Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Mark 9

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]

9:1 И рече им: Истина ви казвам: Има някои, от тук стоящите, които никак няма да вкусят смърт, докле не видят Божието царство дошло в сила.

9:2 И след шест дни Исус взема Петра, Якова и Йоана, и завежда само тях на една висока планина насаме; и преобрази се пред тях.

9:3 Дрехите му станаха бляскави, твърде бели, каквито никой белач на земята не може така да избели.

9:4 И яви им се Илия с Мойсея, които се разговаряха с Исуса.

9:5 А Петър проговори, казвайки на Исуса: Учителю, добре е да сме тука; и нека направим три шатри, за Тебе една, за Мойсея една и една за Илия;

9:6 защото не знаеше какво да отговори, понеже почнаха да се плашат много.

9:7 И яви се облак и ги засени; и глас дойде из облака, който каза: Този е Моят възлюблен Син; Него слушайте.

9:8 И внезапно, като се озърнаха, не видяха вече никого при себе си, освен Исуса.

9:9 И като слизаха от планината, заръча им да не казват никому това що бяха видели, освен когато Човешкият Син бъде възкресен от мъртвите.

9:10 И те пазеха тая поръчка, като разискваха помежду си що значи да възкръсне от мъртвите.

9:11 И попитаха Го, казвайки: Защо думат книжниците, че трябва първо Илия да дойде?

9:12 А Той им каза: Наистина, Илия първо ще дойде и ще възстанови всичко. И как е писано за Човешкия Син?_— писано е, че трябва да пострада много и да бъде унизен.

9:13 Но казвам ви, че Илия е вече дошъл, и те постъпиха с него както си искаха, според както си искаха, според както е писано за него.

9:14 И когато дойдоха при учениците, видяха около тях едно голямо множество, и книжници, които се препираха с тях.

9:15 И веднага като Го видя цялото множество, смая се, стекоха се и Го поздравяваха.

9:16 И Той ги попита: 3а какво се препирате с тях?

9:17 И един от народа Му отговори: Учителю, доведох при Тебе сина си, който има ням дух.

9:18 И гдето и да го прехване, тръшка го; и той се запеня, скърца със зъби, и се вцепенява; и говорих на Твоите ученици да изгонят беса, но не можаха.

9:19 А Той в отговор им каза: О роде невярващ, докога ще бъда с вас? Докога ще ви търпя? Доведете го при Мене.

9:20 И доведоха го при Него. И като го видя хванатият от бяс, веднага духът го сгърчи; и той падна на земята и се валяше запенен.

9:21 И попита Исус баща му: Колко време има откак му е станало това? А той каза: От детинство.

9:22 И много пъти го е хвърлял и в огън, и във вода, за да го погуби; но ако можеш стори нещо, смили се за нас и помогни ни.

9:23 А Исус му рече: Ако можеш повярва! Всичко е възможно за този, който вярва.

9:24 Веднага бащата на детето извика, казвайки: Вярвам, [Господи]! Помогни на моето неверие.

9:25 А Исус, като видя, че се стича народ, смъмра нечистия дух, казвайки му: Душе неми и глухи, Аз ти заповядвам: излез от него, и да не влезеш вече в него.

9:26 И духът, като изпищя и го сгърчи силно, излезе; и детето стана като мъртво, така щото болшинството думаха, че е умряло.

9:27 Но Исус го хвана за ръката и го дигна; и то стана.

9:28 И когато влезе в къщи, учениците Му Го попитаха насаме: Защо ние не можахме да го изгоним?

9:29 И каза им: Тоя род с нищо не може да излезе, освен с молитва [и пост].

9:30 И като излязоха оттам, минаваха през Галилея; и Той искаше никой да не узнае това.

9:31 Защото учеше учениците Си, като им казваше: Човешкият Син ще бъде предаден в ръцете на човеци, и ще Го убият; и след като Го убият, подир три дни ще възкръсне.

9:32 Но те не разбраха думата, и бояха се да Го попитат.

9:33 И дойдоха в Капернаум; и когато влезе вкъщи попита ги: Какво разисквахте из пътя?

9:34 А те мълчаха, защото из пътя бяха се препирали помежду си кой е по-голям?

9:35 И като седна, повика дванадесетте и каза им: Който иска да бъде пръв, ще бъде от всички последен и на всички служител.

9:36 Тогава взе едно детенце и го постави посред тях; и като го прегърна, рече им:

9:37 Който приеме едно от тези дечица в Мое име, и Мене приема; и който приеме Мене, приема не Мене, но Този, Който Ме е пратил.

9:38 Йоан Му каза: Учителю, видяхме един човек да изгонва бесове в Твое име; и му запретихме, защото не следваше нас.

9:39 А Исус рече: Недейте му запрещава; защото няма никой, който да извърши велико дело в Мое име, и да може скоро след това да Ме злослови.

9:40 Понеже оня, който не е против нас, е откъм нас.

9:41 Защото който ви напои с чаша вода, понеже сте Христови, истина ви казвам: Той никак няма да изгуби наградата си.

9:42 А който съблазни едно от тия скромните, които вярват в Мене, за него би било по-добре да се окачи голям воденичен камък на врата му и да бъде хвърлен в морето.

9:43 И ако те съблазни ръката ти, отсечи я; по-добре е за тебе да влезеш в живота недъгав, отколкото да имаш двете си ръце и да отидеш в пъкъла, в неугасимия огън,

9:44 [дето "червеят им не умира и огънят не угасва"].

9:45 И ако ногата ти те съблазни, отсечи я; по-добре е за тебе да влезеш в живота куц, отколкото да имаш двете си нозе и да бъдеш хвърлен в пъкъла,

9:46 [дето "червеят им не умира и огънят не угасва"].

9:47 И ако окото ти те съблазни, извади го; по-добре е за тебе да влезеш в Божието царство с едно око, отколкото да имаш двете си очи и да бъдеш хвърлен в пъкъла,

9:48 дето "червеят им не умира, и огънят не угасва".

9:49 Защото всеки ще се осоли с огън, [и всяка жертва ще се осоли със сол].

9:50 Добро нещо е солта; но ако солта стане безсолна, с какво ще я подправите? Имайте сол в себе си, и мир имайте помежду си.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase