Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Mark 2

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]

2:1 След известно време, Той пак влезе в Капернаум; и разчу се че бил в къщата.

2:2 И мнозина се събраха, така щото и около вратата не можаха да се поберат; и Той им говореше словото.

2:3 Дохождат и донасят при Него един паралитик. Четирима го носеха.

2:4 И като не можаха да се приближат до Него, поради народа, разкриха покрива на къщата, гдето беше, пробиха го и пуснаха постелката, на която лежеше паралитикът.

2:5 А Исус, като видя вярата им, каза на паралитика: Синко, прощават ти се греховете.

2:6 А имаше там някои от книжниците, които седяха и размишляваха в сърцата си:

2:7 Тоя защо говори така? Той богохулствува. Кой може да прощава грехове, освен един Бог?

2:8 Исус, като разбра веднага с духа Си, че така размишляват в себе си, рече им: Защо размишлявате това в сърцата си?

2:9 Кое е по-лесно, да река на паралитика: Прощават ти се греховете, или да река: Стани, вдигни постелката си и ходи?

2:10 Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава грехове, (казва на паралитика):

2:11 Тебе казвам: Стани, вдигни си постелката и иди у дома си.

2:12 И той стана, веднага вдигна постелката и излезе пред всичките; така щото всички се зачудиха и славеха Бога, и думаха: Никога не сме виждали такова нещо.

2:13 И пак излезе край езерото; и цялото множество идеше при Него, и Той ги поучаваше.

2:14 Като минаваше видя Левия Алфеев седящ в бирничеството, и каза му: Върви след Мене. И той стана и отиде след Него.

2:15 И когато Исус седеше на трапезата в къщата му, заедно с Него и учениците Му насядаха и много бирници и грешници; защото бяха мнозина и отиваха подир Него.

2:16 Тогава книжниците, които бяха от фарисеите, като видяха, че Той яде с грешниците и бирниците, казаха на учениците Му: Защо яде и пие с бирниците и грешниците?

2:17 А Исус, като чу това, каза им: Здравите нямат нужда от лекар, а болните; не съм дошъл да призова праведните, но грешниците (на покаяние).

2:18 А Йоановите ученици и фарисеите постеха; и дохождат и казват Му: Защо постят Йоановите и фарисейските ученици, а Твоите не постят?

2:19 А Исус им рече: Могат ли сватбарите да постят, докато е с тях младоженецът? Дотогава, докогато младоженецът е с тях, не могат да постят.

2:20 Ще дойдат, обаче, дни, когато младоженецът ще се отнеме от тях, и тогава, през ония дни, ще постят.

2:21 Никой не пришива кръпка от невалян плат на вехта дреха; а инак, това, което трябваше да запълни дрехата, отдира от нея, новото от вехтото, и съдраното става по-лошо.

2:22 И никой не налива ново вино в стари мехове; инак, виното ще спука меховете; и се изхабяват и виното и меховете; но наливат ново вино в нови мехове.

2:23 И в една събота, когато минаваше през посевите, учениците Му, вървейки из пътя, почнаха да късат класове.

2:24 И фарисеите Му рекоха: Виж! Защо вършат в събота нещо, което не е позволено?

2:25 А Той им рече: Не сте ли чели що стори Давид, когато беше в нужда, и огладня и мъжете, които бяха с него?

2:26 Как влезе в Божия дом, когато Авиатар беше първосвещеник, и изяде присъствените хлябове, които не е позволено никому да яде, освен на свещениците, като даде и на ония, които бяха с него?

2:27 И каза им: Съботата е направена за човека, а не човек за съботата;

2:28 така щото Човешкият Син е господар и на съботата.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase