Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Matthew 13

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]

13:1 В същия ден Исус излезе из къщи и седна край езерото.

13:2 И събраха се до Него големи множества, така щото влезе и седна в една ладия; а целият народ стоеше на брега.

13:3 И говореше им много с притчи, казвайки: Ето, сеячът излезе да сее;

13:4 и като сееше някои зърна паднаха край пътя: птиците дойдоха и ги изкълваха.

13:5 А други паднаха на канаристите места, гдето нямаше много пръст; и твърде скоро поникнаха, защото нямаше дълбока почва;

13:6 и като изгря слънцето, пригоряха, и понеже нямаха корен изсъхнаха.

13:7 Други пък паднаха между тръните; тръните пораснаха и ги заглушиха.

13:8 А други паднаха на добра земя, и дадоха плод, кое стократно, кое шестдесет, кое тридесет.

13:9 Който има уши [да слуша], нека слуша.

13:10 Тогава се приближиха учениците Му и Му казаха: Защо им говориш с притчи?

13:11 А Той в отговор им каза: Защото на вас е дадено да знаете тайните на небесното царство, а на тях не е дадено.

13:12 Защото който има, нему ще се даде, и ще има изобилие; а който няма, от него ще се отнеме и това, което има.

13:13 Затова им говоря с притчи, защото гледат, а не виждат; чуят а не слушат, нито разбират.

13:14 На тях се изпълнява Исаевото пророчество, което казва: “С уши ще чуете, а никак няма да разберете; И с очи ще гледате, а никак няма да видите.

13:15 Защото сърцето на тия люде е задебеляло. И с ушите си тежко чуват, И очите си склопиха; Да не би да видят с очите си, И да чуят с ушите си, И да разберат със сърцето си, И да се обърнат, И Аз да ги изцеля”.

13:16 А вашите очи са блажени, защото виждат, и ушите ви, защото чуват.

13:17 Защото истина ви казвам, че мнозина пророци и праведници са желали да видят това, което вие виждате, но не видяха, и да чуят това, което вие чувате, но не чуха.

13:18 Вие, прочее, чуйте какво значи притчата за сеяча.

13:19 При всекиго, който чуе словото на царството и не го разбира, дохожда лукавият и грабва посяното в сърцето му; той е посяното край пътя.

13:20 А посяното на канаристите места е оня, който чуе словото и веднага с радост го приема;

13:21 корен, обаче, няма в себе си, но е привременен; и когато настане напаст или гонение поради словото, на часа се съблазнява.

13:22 А посяното между тръните е оня, който чува словото; но светските грижи и примамката на богатството заглушават словото, и той става безплоден.

13:23 А посяното на добра земя е оня, който чуе словото и го разбира, който и дава плод, и принася кой стократно, кой шестдесет, кой тридесет.

13:24 Друга притча им предложи, като каза: Небесното царство се уприличава на човек, който е посял добро семе на нивата си;

13:25 но, когато спяха човеците, неприятелят му дойде и пося плевели между житото, и си отиде.

13:26 А когато поникна стволът и завърза плод, тогава се появиха и плевелите.

13:27 А слугите на домакина дойдоха и му казаха: Господине, не пося ли добро семе на нивата си? Тогава откъде са плевелите?

13:28 Той им каза: Някой неприятел е сторил това. А слугите му казаха: Като е тъй искаш ли да идем да го оплевим?

13:29 А той каза: Не искам; да не би, като плевите плевелите, да изскубете заедно с тях и житото.

13:30 Оставете да растат и двете заедно до жетва; а във време на жетва ще река на жетварите: Съберете първо плевелите, и вържете ги на снопове за изгаряне, а житото приберете в житницата ми.

13:31 Друга притча им предложи, казвайки: Небесното царство прилича на синапово зърно, което човек взе и го пося на нивата си;

13:32 което наистина е по-малко от всичките семена, но, когато порасте, е по-голямо от злаковете, и става дърво, така щото небесните птици дохождат и се подслоняват по клончетата му.

13:33 Друга притча им каза: Небесното царство прилича на квас, който една жена взе и замеси в три мери брашно, докле вкисна всичкото.

13:34 Всичко това Исус изказа на народа с притчи, и без притчи не им говореше;

13:35 за да се изпълни реченото чрез пророка, който казва: “Ще отворя устата Си в притчи; Ще изкажа скритото още от създанието на света”.

13:36 Тогава Той остави народа и дойде вкъщи. И учениците Му се приближиха при Него и казаха: Обясни ни притчата за плевелите на нивата.

13:37 А в отговор Той каза: Сеячът на доброто семе е Човешкият Син;

13:38 нивата е светът; доброто семе, това са чадата на царството; а плевелите са чадата на лукавия;

13:39 неприятелят, който ги пося, е дяволът; жетвата е свършекът на века; а жетварите са ангели.

13:40 И тъй, както събират плевелите и ги изгарят в огън, така ще бъде и при свършека на века.

13:41 Човешкият Син ще изпрати ангелите Си, които ще съберат от царството Му всичко що съблазнява, и ония, които вършат беззаконие,

13:42 и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби.

13:43 Тогава праведните ще блеснат като слънцето в царството на Отца Си. Който има уши [да слуша], нека слуша.

13:44 Небесното царство прилича на имане скрито в нива, което, като го намери човек, скрива го, и в радостта си отива, продава всичко що има, и купува оная нива.

13:45 Небесното царство прилича още на търговец, който търсеше хубави бисери,

13:46 и, като намери един скъпоценен бисер, отиде, продаде всичко що имаше и го купи.

13:47 Небесното царство прилича още на мрежа, хвърлена в езерото, която събира риби от всякакъв вид,

13:48 и, като се напълни изтеглиха я на брега, седнаха и прибраха добрите в съдове, а лошите изхвърлиха.

13:49 Така ще бъде и при свършека на века; ангелите ще излязат и ща отлъчат нечестивите измежду праведните,

13:50 и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и скърцане със зъби,

13:51 [Исус им казва]: Разбрахте ли всичко това? Те Му казват: Разбрахме.

13:52 А Той им рече: Затова, всеки книжник, който е учил за небесното царство, прилича на домакин, който изважда от съкровището си ново и старо.

13:53 Тогава Исус, когато свърши тия притчи замина си оттам.

13:54 И като дойде в родината Си, поучаваше ги в синагогите им, така щото те се чудеха и думаха: От къде са на Тогова тая мъдрост и и тия велики дела?

13:55 Не е ли Тоя син на дърводелеца? Майка Му не казва ли се Мария, и братята Му Яков и Йосиф, Симон и Юда?

13:56 И сестрите Му не са ли всички при нас? От къде е, прочее, на този всичко това?

13:57 И съблазняваха се в Него. А Исус им рече: Никой пророк не е без почит, освен в своята родина и в своя дом.

13:58 И не извърши там много велики дела, поради неверието им.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase