Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Matthew 8

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]

8:1 А когато слезе от хълма, последваха Го големи множества.

8:2 И, ето, един прокажен дойде при Него, кланяше Му се и каза: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш.

8:3 Тогава Исус простря ръка и се допря до него и рече: Искам; бъди очистен. И на часа му се очисти проказата.

8:4 И Исус му каза: гледай да не кажеш това никому; но, за свидетелство на тях, иди да се покажеш на свещеника, и принеси дара, който Мойсей е заповядал.

8:5 А когато влезе в Кипернаум, един стотник дойде при Него и Му се молеше, казвайки:

8:6 Господи, слугата ми лежи у дома парализиран, и много се мъчи.

8:7 Той му казва: Ще дойда и ще го изцеля.

8:8 Стотникът в отговор Му рече: Господи не съм достоен да влезеш под стряхата ми; но кажи само една дума, и слугата ми ще оздравее.

8:9 Защото и аз съм подвластен човек и имам подчинени на мен войници; и казвам на тогова: Иди, и той отива; и на друг: Дойди, и той дохожда; а на слугата си: Стори това, и го струва.

8:10 Исус, като чу това, почуди се, и рече на ония, които идеха изподире: Истина ви казвам, нито в Израиля съм намерил толкова вяра.

8:11 Но казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад, и ще насядат с Авраама, Исаака и Якова в небесното царство;

8:12 а чадата на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.

8:13 Тогава Исус рече на стотника: Иди си; както си повярвал, така нека ти бъде. И слугата оздравя в същия час.

8:14 И когато дойде Исус в къщата на Петра, видя, че тъща му лежеше болна от треска.

8:15 И допря се до ръката й, и треската я остави; и тя стана да Му прислужва.

8:16 А когато се свечери, доведоха при Него мнозина хванати от бяс; и Той изгони духовете с една дума, и изцели всичките болни;

8:17 за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: “Той взе на Себе Си нашите немощи, И болестите ни понесе”.

8:18 И като видя Исус около Себе Си много народ, заповяда да минат отвъд езерото.

8:19 И дойде един книжник и Му рече: Учителю, ще вървя след Тебе където и да идеш.

8:20 Исус му каза: Лисиците си имат леговища, и небесните птици гнезда; а Човешкият Син няма где глава да подслони.

8:21 А друг от учениците Му рече: Господи, позволи ми първо да отида и погреба баща си.

8:22 Но Исус му рече: Върви след Мене, и остави мъртвите да погребат своите мъртъвци.

8:23 И когато влезе в една ладия, учениците Му влязоха подир Него.

8:24 И, ето, голяма буря се подигна на езерото, до толкова щото вълните покриваха ладията; а Той спеше.

8:25 Тогава се приближиха, събудиха Го и казаха: Господи, спаси! Загиваме!

8:26 А Той им каза: Защо сте страхливи, маловерци? Тогава стана, смъмри ветровете и вълните, и настана голяма тишина.

8:27 А човеците се чудеха и казваха: Какъв е Тоя, че и ветровете и вълните*(Гръцки: Морето.) Му се покоряват?

8:28 И когато дойде на отвъдната страна, в гадаринската земя, срещнаха Го двама хванати от бяс, които излизаха от гробищата, твърде свирепи, така щото никой не можеше да мине през онзи път.

8:29 И, ето, извикаха, казвайки: Какво имаш с нас, Ти Божий Сине? Нима си дошъл тука преди време да ни мъчиш?

8:30 А надалеч от тях имаше голямо стадо свине, което пасеше.

8:31 И бесовете му се молеха, думайки: Ако ни изпъдиш, изпрати ни в стадото свине.

8:32 И рече им: Идете. И те като излязоха, отидоха в свинете; и, ето, цялото стадо се спусна долу по стръмнината в езерото, и загина във водата.

8:33 А свинарите побягнаха, и като отидоха в града разказаха всичко, и това що бе станало с хванатите от бяс.

8:34 И, ето, целият град излезе да посрещне Исуса; и като Го видяха, помолиха Му се да си отиде от техните предели.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase