Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Matthew 4

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]

4:1 Тогава Исус биде отведен от Духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола.

4:2 И след като пости четиридесет дни и четиридесет нощи, най-после огладня.

4:3 И тъй изкусителят дойде и Му рече: Ако си Божий Син кажи на тия камъни да станат хлябове.

4:4 А Той в отговор каза: Писано е: “Не само с хляб ще живее човек, на с всяко слово, което излиза от Божиите уста”.

4:5 Тогава дяволът Го завежда в святия град, поставя Го на крилото на храма и Му казва:

4:6 Ако си Божий Син, хвърли се долу; защото е писано: — “Ще заповяда на ангелите Си за тебе: И на ръце ще Те вдигат. Да не би да препънеш в камък ногата Си”.

4:7 Исус му рече: Писано е още: “Да не изпитваш Господа твоя Бог”.

4:8 Пак Го завежда дяволът на една много висока планина, показва Му всичките царства на света и тяхната слава и казва Му:

4:9 Всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш.

4:10 Тогава Исус му каза: Махни се, Сатано, защото е писано: “На господа твоя Бог да се покланяш, и само Нему да служиш”.

4:11 Тогава дяволът Го остави; и, ето, ангели дойдоха и Му прислужваха.

4:12 А когато чу Исус, че Йоан бил предаден, отиде в Галилея.

4:13 И като напусна Назарет, дойде и се настани в Кипернаум край езерото*(Гръцки: Морето. Така и навсякъде в това евангелие.), в Завулоновите и Нефталимовите предели;

4:14 за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: —

4:15 “Завулоновата земя и Нефталимовата земя, Край езерото, отвъд Йордан, Езическа Галилея;

4:16 Людете, които седяха в тъмнина. Видяха голяма светлина И на ония, които седяха в страната на смъртна сянка, изгря им светлина”.

4:17 От тогава Исус започна да проповядва, казвайки: Покайте се, защото наближи небесното царство.

4:18 И като ходеше край галилейското езеро, видя двама братя, Симона наречен Петър и брат му Андрея, че хвърляха мрежа в езерото, понеже бяха рибари.

4:19 И казва им: Дойдете след Мене, и Аз ще ви направя ловци на човеци.

4:20 И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него.

4:21 И като отмина от там, видя други двама братя, Якова Заведеев и брат му Йоана, че кърпеха мрежите си в ладията с баща си Заведея; и ги повика.

4:22 И те на часа оставиха ладията и баща си, и отидоха след Него.

4:23 Тогава Исус ходеше по цяла Галилея, и поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството, и изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ между людете.

4:24 И разнесе се слух за Него по цяла Сирия; и довеждаха при Него всички болни, страдащи от разни болести и мъки, хванати от бяс, епилептици и парализирани; и ги изцели.

4:25 И подире Му вървяха големи множества от Галилея и Декапол, от Ерусалим и Юдея, и из отвъд Йордан.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase