Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Psalms 118

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]   [37]   [38]   [39]   [40]   [41]   [42]   [43]   [44]   [45]   [46]   [47]   [48]   [49]   [50]   [51]   [52]   [53]   [54]   [55]   [56]   [57]   [58]   [59]   [60]   [61]   [62]   [63]   [64]   [65]   [66]   [67]   [68]   [69]   [70]   [71]   [72]   [73]   [74]   [75]   [76]   [77]   [78]   [79]   [80]   [81]   [82]   [83]   [84]   [85]   [86]   [87]   [88]   [89]   [90]   [91]   [92]   [93]   [94]   [95]   [96]   [97]   [98]   [99]   [100]   [101]   [102]   [103]   [104]   [105]   [106]   [107]   [108]   [109]   [110]   [111]   [112]   [113]   [114]   [115]   [116]   [117]   [118]   [119]   [120]   [121]   [122]   [123]   [124]   [125]   [126]   [127]   [128]   [129]   [130]   [131]   [132]   [133]   [134]   [135]   [136]   [137]   [138]   [139]   [140]   [141]   [142]   [143]   [144]   [145]   [146]   [147]   [148]   [149]   [150]

118:1 (По слав. 117). Славете Господа, защото е благ, Защото Неговата милост трае до века.

118:2 Нека каже сега Израил, Че неговата милост трае до века.

118:3 Нека каже сега Аароновият дом, Че Неговата милост трае до века.

118:4 Нека кажат сега ония, които се боят от Господа, Че Неговата милост трае до века.

118:5 В притеснението си призовах Господа; Господ ме послуша и ме постави на широко място.

118:6 Господ е откъм мене; няма да се убоя; Що може да ми стори човек?

118:7 Господ е откъм мене между помощниците ми; Затова ще видя повалянето на ненавистниците си.

118:8 По-добре да се надява някой на Господа, А не да уповава на човека.

118:9 По-добре да се надява някой на Господа, А не да се уповава на князе.

118:10 Всичките народи ме обиколиха; Но в името Господно ще ги отсека.

118:11 Обиколиха ме, да! обиколиха ме; Но в името Господно ще ги отсека.

118:12 Обиколиха ме като пчели, но угаснаха като огън от тръне; Защото в името Господно ще ги отсека.

118:13 Ти, враже, ме тласна силно за да падна; Но Господ ми помогна.

118:14 Сила моя и песен моя е Господ, И Той ми стана избавител,

118:15 Глас на радост и на избавление се чува в шатрите на праведните; Десницата Господна върши храбри дела.

118:16 Десницата Господна се издигна; Десницата Господна върши храбри дела.

118:17 Аз няма да умра, но ще живея, И ще разказвам делата Господни,

118:18 Строго ме наказва Господ, Но на смърт не ме предаде.

118:19 Отворете ми портите на правдата; Ще вляза в тях и ще прославя Господа.

118:20 Това са Господните порти, В които ще влязат праведните.

118:21 Ще те славословя, защото си ме послушал, И станал си ми избавител.

118:22 Камъкът, който отхвърлиха зидарите, Стана глава на ъгъла,

118:23 От Господа е това, И чудно е в нашите очи.

118:24 Тоя е денят, който Господ е направил; Нека се радваме и се развеселим в Него.

118:25 О Господи! избави, молим се; О Господи! молим се изпрати благоденствие.

118:26 Благословен да бъде оня, който иде в името Господно; Благославяме ви от дома Господен.

118:27 Господ е Бог, Който ни показва светлина; Приведете до роговете на олтара Вързаната с въжета жертва.

118:28 Ти си Бог мой, и ще Те славя; Боже мой, ще Те възвишавам.

118:29 Славете Господа, защото е благ, Защото Неговата милост трае до века.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase