Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


1 Chronicles 24

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]

24:1 Ето отредите на Аароновите потомци, Ааронови синове бяха: Надав, Авиуд, Елеазар, и Итамар.

24:2 А Надав и Авиуд умряха преди баща си и нямаха чада; за това, Елеазар и Итамар свещенодействуваха.

24:3 И Давид заедно със Садока от Елеазаровите потомци, ги разпредели според наредената за тях работа.

24:4 А от Елеазаровите потомци се намериха повече началници отколкото от Итамаровите потомци, според бащините им домове, осем началника .

24:5 Разпределиха и едните и другите с жребий; защото имаше управители на светилището и управители на Божия дом , както от Елеазаровите потомци, така и от Итамаровите потомци.

24:6 И секретарят Семаия, Натаналовият син, който бе от левитите, ги записа в присъствието на царя, на първенците, на свещеника Садока, на Ахимелеха, Авиатаровия син и на началниците на бащините домове на свещениците и на левитите, като се вземеше един бащин дом от Елеазара и един от Итамара.

24:7 А първият жребий излезе за Иоиарива, вторият за Едаия,

24:8 третият за Харима, четвъртият за Сеорима,

24:9 петият за Мелхия, шестият за Менамина,

24:10 седмият за Акоса, осмият за Авия,

24:11 деветият за Иисуя, десетият за Сехания,

24:12 единадесетият за Елиасива, дванадесетият за Якима,

24:13 тринадесетият за Уфа, четиринадесетият за Есевава,

24:14 петнадесетият за Петаия, шестнадесетият за Емира,

24:15 седемнадесетият за Изира, осемнадесетият за Афисиса,

24:16 деветнадесетият за Петаия, двадесетият за Езекиила,

24:17 двадесет и първият за Яхаина, двадесет и вторият за Гамула,

24:18 двадесет и третият за Делаия, и двадесет и четвъртият за Маазия.

24:19 Тоя беше редът на служението им, според който да влизат в Господния дом, по наредбата дадена им чрез баща им Аарона, според както му бе заповядал Господ Израилевият Бог.

24:20 А останалите левийци бяха: от Амрамовите потомци, Суваил; от Суваиловите синове, Ядаия;

24:21 от Равия, от Равиевите синове, Есия първият;

24:22 от исаарците, Селомот; от Селомотовите синове, Яат;

24:23 а Хевронови синове Ерия, първият ; Амария, вторият; Яазиил, третият; Екамеам, четвъртият;

24:24 от Озииловите синове, Михей; от Михеевите синове, Самир;

24:25 Михеев брат бе Есия; от Есиевите синове, Захария;

24:26 Мерариеви синове бяха: Мааяий и Мусий; Яазиевият син, Вено;

24:27 Мерариеви потомци чрез Яазия: Вено, Соам, Закхур и Иврий.

24:28 от Маалия бе Елеазар, който нямаше синове;

24:29 от Киса, Кисовият син Ерамеил;

24:30 И Мусиеви синове: Маалий, Едер и Еримот. Тия бяха левиевите потомци според бащините им домове.

24:31 Както братята им, Аароновите потомци, така и те хвърлиха жребия в присъствието на цар Давида, на Садока, на Ахимелеха и на началниците на бащините домове , така и за по-малките си братя.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase