Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Numbers 33

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]

33:1 Ето пътуванията на израилтяните, които излязоха из Египетската земя по устроените си войнства под Моисеева и Ааронова ръка.

33:2 Моисея по Господно повеление написа тръгванията им според пътуванията им; и ето пътуванията им според тръгванията им.

33:3 В първия месец, на петнадесетия ден от първия месец, отпътуваха от Рамесий; на сутринта на пасхата израилтяните излязоха с издигната ръка пред очите на всичките египтяни,

33:4 когато египтяните погребваха всичките си първородни, които Господ беше поразил помежду им. (И над боговете им Господ извърши съдби).

33:5 И израилтяните, като отпътуваха от Рамесий, разположиха стан в Сикхот.

33:6 Като отпътуваха от Сокхот, разположиха стан в Етам, който е в края на пустинята.

33:7 Като отпътуваха от Етам върнаха се към Пиаирот, който е срещу Веелсефон, и разположиха стан срещу Мигдол.

33:8 А когато отпътуваха от Пиаирот, преминаха през морето в пустинята, та пътуваха тридневен път през пустинята Етам и разположиха стан в Мера.

33:9 А като отпътуваха от Мера, дойдоха в Елим; а в Елим имаше дванадесет водни извори и седемдесет палмови дървета, и там разположиха стан.

33:10 Като отпътуваха от Елим, разположиха стан при Червеното море.

33:11 Като отпътуваха от Червеното море, разположиха стан в пустинята Син.

33:12 Като отпътуваха от пустинята Син, разположиха стан в Дофка,

33:13 Като отпътуваха от Дофка, разположиха стан в Елус.

33:14 Като отпътуваха от Елус, разположиха стар в Рафидим, гдето имаше вода да пият людете.

33:15 Като отпътуваха от Рафидим, разположиха стан в Синайската пустиня.

33:16 Като отпътуваха от Синайската пустиня, разположиха стан в Киврот-атаава.

33:17 Като отпътуваха от Киврот-атаава, разположиха стан в Асирот.

33:18 Като отпътуваха от Асирот, разположиха стан в Ритма,

33:19 Като отпътуваха от Ритма, разположиха стан в Римот-Фарес.

33:20 Като отпътуваха от Римот-Фарес, разположиха стан в Ливна.

33:21 Като отпътуваха от Ливна, разположиха стан в Риса.

33:22 Като отпътуваха от Риса, разположиха стан в Кеелата.

33:23 Като отпътуваха от Кеелата, разположиха стан в хълма Сафер.

33:24 Като отпътуваха от хълма Сафер, разположиха стан в Харада.

33:25 Като отпътуваха от Харада, разположиха стан в Макилот.

33:26 Като отпътуваха от Макилот, разположиха стан в Тахат.

33:27 Като отпътуваха от Тахат, разположиха стан в Тара.

33:28 Като отпътуваха от Тара, разположиха стан в Митка.

33:29 Като отпътуваха от Митка, разположиха стан в Асемона.

33:30 Като отпътуваха от Асемона, разположиха стан в Масирот.

33:31 Като отпътуваха от Масирот, разположиха стан във Венеякан.

33:32 Като отпътуваха от Венеякан, разположиха стан в Хоргадгад.

33:33 Като отпътуваха от Хоргадгад, разположиха стан в Иотвата.

33:34 Като отпътуваха от Иотвата, разположиха стан в Еврона.

33:35 Като отпътуваха от Еврона, разположиха стан в Есион-гавер.

33:36 Като отпътуваха от Есион-гавер, разположиха стан в пустинята Цин, която е Кадис.

33:37 А като отпътуваха от Кадис, разположиха стан в планината Ор, при края на Едомската земя.

33:38 И по Господно повеление свещеникът Аарон се изкачи на планината Ор, и умря там, в четиридесетата година от излизането на израилтяните от Египетската земя, в петия месец, на петия ден от месеца.

33:39 Аарон беше на сто и двадесет и три години, когато умря на планината Ор.

33:40 И арадският цар, ханаанецът, който живееше на юг от Ханаанската земя, чу за идването на израилтяните.

33:41 А те, като отпътуваха от планината Ор, разположиха стан в Салмона.

33:42 Като отпътуваха от Салмона, разположиха стан в Финон.

33:43 Като отпътуваха от Финон, разположиха стан в Овот.

33:44 Като отпътуваха от Овот, разположиха стан в Е-аварим, на моавската граница.

33:45 Като отпътуваха от Иим, разположиха стан в Девон-гад.

33:46 Като отпътуваха от Девон-гад, разположиха стан в Алмон-дивлатаим.

33:47 Като отпътуваха от Алмон-дивлатаим, разположиха стан на планината Аварим, срещу Нево.

33:48 А като отпътуваха от планината Аварим, разположиха стан на моавските полета при Иордан, срещу Ерихон.

33:49 При Иордан разположиха стан, от Ветиесимот до Авел-ситим, на моавските полета.

33:50 Тогава Господ говори на Моисея на моавските полета при Иордан, срещу Ерихон, казвайки:

33:51 Говори на израилтяните, като им кажеш: Когато минете през Иордан в Ханаанската земя,

33:52 изгонете от пред себе си всичките жители на земята, изтребете всичките им изображения, унищожете всичките им леяни идоли, и съборете всичките им оброчища.

33:53 И завладейте земята и заселете се в нея; защото на вас съм дал тая земя за наследство.

33:54 И да разделите земята с жребие между семействата си за наследство на по-многобройните да дадете по-голямо наследство, а на по-малобройните да дадете по-малко наследство. На всекиго наследството да бъде там, гдето му падне жребието. Според бащините си племена да наследите.

33:55 Но ако не изгоните от пред себе си жителите на земята, тогава ония от тях, които оставите, ще бъдат тръни в очите ви и бодли в ребрата ви и ще ви измъчват в земята, в която живеете.

33:56 А и при туй, онова, което мислеха да сторя на тях, ще го сторя на вас.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase