Main Index: Bulgarian Bible and Free mp3 to Download


Numbers 26

  [1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   [7]   [8]   [9]   [10]   [11]   [12]   [13]   [14]   [15]   [16]   [17]   [18]   [19]   [20]   [21]   [22]   [23]   [24]   [25]   [26]   [27]   [28]   [29]   [30]   [31]   [32]   [33]   [34]   [35]   [36]

26:1 А подир язвата Господ говори на Моисея и Елеазара син на свещеника Аарона, казвайки:

26:2 Пребройте цялото общество израилтяни от двадесет години и нагоре, според бащините им домове, всички в Израиля, които могат да излизат на бой.

26:3 За това, Моисей и свещеникът Елеазар говориха на людете на моавските полета, при Иордан срещу Ерихон, казвайки:

26:4 Пребройте людете от двадесет години и нагоре, според както Господ заповяда на Моисея и на израилтяните, които излязоха из Египетската земя.

26:5 Рувим, първородният на Израиля. Рувимците бяха: от Еноха, семейството на Еноховците; от Фалу, семейството на Фалуевците;

26:6 от Есрона, семейството на Есроновците; от Хармия, семейството на Хармиевците.

26:7 Тия са семействата на рувимците; а преброените от тях бяха четиридесет и три хиляди седемстотин и тридесет души.

26:8 Синовете на Фалу бяха Елиав;

26:9 и синовете на Елиава: Намуил, Датан и Авирон. Това са ония Датан и Авирон, избраните от обществото, които се подигнаха против Моисея и против Аарона между дружината на Корея, когато се подигнаха против Господа;

26:10 и земята разтвори устата си та ги погълна заедно с Корея при изтреблението на дружината му , когато огънят пояде двеста и петдесет човеци, и те станаха за знамение;

26:11 а синовете на Корея не умряха.

26:12 Симеонците по семействата си бяха: от Намуила, семейството на Намуиловците; от Ямина, семейството на Яминовците; от Яхина, семейството на Яхиновците;

26:13 от Зара, семейството на Заровците; от Саула, семейството на Сауловците.

26:14 Тия са семействата на Симеоновците, двадесет и две хиляди и двеста души.

26:15 Гадците по семействата си бяха: от Сафона, семейството на Сафоновците; от Агия, семейството на Агиевците; от Суния, семейството на Суниевците;

26:16 от Азения, семейството на Азениевците; от Ирия, семейството на Ириевците;

26:17 от Арода, семейството на Ародовците; от Арилия, семейството на Арилиевците;

26:18 Тия са семействата на гадците; и преброените от тях бяха четиридесет хиляди и петстотин души.

26:19 Юдовите синове бяха Ир и Онан; но Ир и Онан умряха в Ханаанската земя.

26:20 А юдейците по семействата си бяха; от Села, семейството на Селаевците; от Фареса, семейството на Фаресовците; от Зара, семейството на Заровците.

26:21 И Фаресовите потомци бяха: от Есрона, семейството на Амуловците.

26:22 Тия са Юдовите семейства; и преброените от тях бяха седемдесет и шест хиляди и петстотин души.

26:23 Исахарците по семействата си бяха: от Тола, семейството на Толовците; от Фуа, семейството на Фуавците;

26:24 от Ясува, семейството на Ясувовците; от Симрона, семейството на Симроновците.

26:25 Тия са Исахаровите семейства; и преброените от тях бяха шестдесет и четири хиляди и триста души.

26:26 Завулонците по семействата си бяха: от Середа, семейството на Середовците; от Елона, семейството на Елоновците; от Ялеила, семейството на Ялеиловците.

26:27 Тия са семействата на завулонците; и преброените от тях бяха шестдесет хиляди и петстотин души.

26:28 Иосифовите синове по семействата си бяха Манасия и Ефрем.

26:29 Манасийците бяха: от Махира, семейството на Махировците. И Махир роди Галаада; а от Галаада, семейството на Галаадовците.

26:30 Ето Галаадовите потомци: от Ахиезера, семейството на Ахиезеровците; от Хелека, семейството на Хелековците;

26:31 от Асриила, семейството на Асрииловците; от Сихема, семейството на Сихемовците;

26:32 от Семида, семейството на Семидовците; и от Ефера, семейството на Еферовците.

26:33 А Салпаад Еферовият син нямаше синове, но дъщери; а имената на Салпаадовите дъщери бяха Маала, Нуа, Егла, Мелха и Терса.

26:34 Тия са Манасиевите семейства; и преброените от тях бяха петдесет и две хиляди и седемстотин души.

26:35 А ето ефремците по семействата им: от Сутала, семейството на Суталовците; от Вехера, семейството на Вехеровците; от Тахана, семейството на Тахановците.

26:36 Ето и Суталовите потомци: от Ерана, семейството на Ерановците.

26:37 Тия са семействата на ефремците; и преброените от тях бяха тридесет и две хиляди и петстотин души. Тия са Иосифовите потомци по семействата си.

26:38 Вениаминците по семействата си бяха: от Вела, семейството на Веловците; от Асвила, семейството на Асвиловците; от Ахирама, семейството на Ахирамовците;

26:39 от Суфама, семейството на Суфамовците; от Уфама, семейството на Уфамовците.

26:40 А Веловите синове бяха Аред и Нееман; от Ареда , семейството на Аредовците; от Неемана, семейството на Неемановците.

26:41 Тия са вениаминците по семействата си; и преброените от тях бяха четиридесет и пет хиляди и шестстотин души.

26:42 Ето данците по семействата им: от Суама, семейството на Суамовците. Тия са Дановите семейства по семействата си.

26:43 Преброените от всичките семейства на Саумовците бяха шестдесет и четири хиляди и четиристотин души.

26:44 Асирците по семействата си бяха: от Емна, семейството на Емновците; от Есуи, семейството на Есуиевците; от Верия, семейството на Вериевците.

26:45 От Вериевите потомци бяха: от Хевера, семейството на Хеверовците; от Малхиила, семейството на Малхииловците.

26:46 А името на Асировата дъщеря беше Сара.

26:47 Тия са семействата на асирците; и преброените от тях бяха петдесет и три хиляди и четиристотин души.

26:48 Нефталимците по семействата си бяха: от Ясиила, семейството на Ясииловците; от Гуния, семейството на Гуниевците;

26:49 от Есера, семейството на Есеровците; от Силима; семейството на Силимовците.

26:50 Тия са Нефталимовите семейства по семействата си; и преброените от тях бяха четиридесет и пет хиляди и четиристотин души.

26:51 Числото на преброените от израилтяните беше шестстотин и една хиляда седемстотин и тридесет души.

26:52 Тогава Господ говори на Моисея, казвайки:

26:53 На тях нека се раздели земята за наследство, според числото на имената им.

26:54 На по-многобройните дай по-голямо наследство, а на по-малобройните дай по-малко наследство: на всяко племе да се даде наследството му, според числото на преброените от него.

26:55 При все това, обаче, земята ще се раздели с жребие; и ще наследят според имената на бащините си племена.

26:56 С жребие да се раздели наследството им между мнозината и малцината.

26:57 А ето числото на преброените от левийците по семействата им: от Гирсона, семейството на Гирсоновците; от Каата, семейството на Каатовците; от Мерария, семейството на Мерариевците.

26:58 Ето Левиевите семейства: семейството на Левиевците, семейството на Хевроновците, семейството на на Маалиевците, семейството на Мусиевците, семейството на Кореевците; а Каат роди Амрама.

26:59 Името на Амрамовата жена беше Иохавед, Левиева дъщеря, която се роди на Левия в Египет; и тя роди на Амрама Аарона и Моисея и сестра им Мариам.

26:60 А на Аарона се родиха Надав, Авиуд, Елеазар и Итамар.

26:61 Но Надав и Авиуд умряха, когато принесоха чужд огън пред Господа.

26:62 А преброените от Левийците бяха двадесет и три хиляди, всичките мъжки от един месец и нагоре; те не бяха преброени между израилтяните, понеже на тях не се даде наследство между израилтяните.

26:63 Тия са преброените чрез Моисея и свещеника Елеазар, които преброиха израилтяните на моавските полета при Иордан, срещу Ерихон.

26:64 Но между тях не се намираше човек от ония, които бяха преброени от Моисея и свещеника Аарон, когато те преброиха израилтяните в Синайската пустиня;

26:65 защото за тях Господ бе казал: непременно ще измрат в пустинята. От тях не остана ни един, освен Халев Ефониевият син и Исус Навиевият син.


Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase